Το ΕΥΡΗΚΑ ενθαρρύνει τις συνεργασίες για έργα έρευνας & ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα

27.06.2003

Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ήταν οι βασικές διαπιστώσεις της 13ης Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψη ΕΥΡΗΚΑ. Στη Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (στη Βουλή των Ελλήνων) στις 23-24 Μαίου 2002, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας ΕΥΡΗΚΑ, συμμετείχαν 140 εκπρόσωποι κρατών, από τους οποίους οι 89 ήταν εκπρόσωποι Κοινοβουλίων από  κράτη-μέλη του ΕΥΡΗΚΑ.

Το ΕΥΡΗΚΑ είναι μια πρωτοβουλία, που προωθεί την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, μέσω των τεχνολογιών και της καινοτομίας, στηρίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα που στοχεύουν στις ανάγκες της αγοράς και ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ βιομηχανικών και επιστημονικών φορέων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δε ενεργό σε όλους τους τεχνολογικούς χώρους στους οποίους βασίζεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, όπως βιοτεχνολογία, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κατασκευές, ιατρική. Σημειώνεται ότι στο Δίκτυο ΕΥΡΗΚΑ συμμετέχουν 31 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ενωση .

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηύθυνε χαιρετισμό η ευρωβουλευτής κ. Μ. Μαλλιώρη, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναπτύξει την οικονομία της γνώσης, μέχρι το 2010, ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως υπογράμμισε στην ομιλία του στη Διάσκεψη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλος , από τη σύσταση της πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης πλέον των 1.900 έργων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία επένδυσης ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ. Στα έργα αυτά έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Ο κ. Τσοχατζόπουλος αναφέρθηκε στη δεκαετία της ανάπτυξης που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και εξέφρασε την αισιοδοξία, ότι όλοι θα ανταποκριθούν στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής για βιώσιμη ολοκληρωμένη δημοκρατική ανάπτυξη.

Ο κ. Heikki Kotilainen, επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΥΡΗΚΑ στις Βρυξέλλες, παρουσίασε τους στόχους της πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ, κάνοντας λεπτομερή αναφορά στα κοινά έργα μεταξύ των κρατών-μελών του ΕΥΡΗΚΑ, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για συνεργασίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθοδολογιών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Ψήφισμα της Διάσκεψης, ιδιαίτερη πρόοδος επιτεύχθη τους τελευταίους 12 μήνες, διάστημα που η Ελλάδα είχε την προεδρία του Δικτύου (Ιούλιος 2001 - Ιούνιος 2002), στα παρακάτω θέματα:

  • βελτίωση του πολιτικού προφίλ του ΕΥΡΗΚΑ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • ενίσχυση των συνεργασιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τη θεμελίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)
  • ενδυνάμωση των συνεργειών και βελτίωση της συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ.ά.
  • προώθηση συνεργασιών με ιδιώτες επενδυτές , και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ενωση Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, για τη χρηματοδοτική στήριξη των έργων ΕΥΡΗΚΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένου ότι οι κυριότεροι αποδέκτες των ενεργειών του ΕΥΡΗΚΑ είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Διάσκεψη, μέσω του Ψηφίσματος, προτείνει στην Υπουργική Σύνοδο, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 2002, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

  • περαιτέρω βελτίωση της ευαισθητοποίησης του πολιτικού κόσμου σχετικά με το ΕΥΡΗΚΑ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,
  • αύξηση της χρηματοδότησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για έργα ΕΥΡΗΚΑ,
  • συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης των χρηματοδοτήσεων των έργων ΕΥΡΗΚΑ,
  • ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ΕΥΡΗΚΑ,
  • διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων σε όλα τα διαθέσιμα 'εργαλεία' του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Η Διάσκεψη εισηγήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, σε τομείς όπως η πληροφορική, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες . Επίσης, η Διάσκεψη ζήτησε από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ειδικό θεσμικό πλαίσιο για το ΕΥΡΗΚΑ, σε εθνικό επίπεδο, μέσω του οποίου θα γίνεται η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι στην επόμενη Υπουργική Σύνοδο αναμένεται να γίνουν πλήρη μέλη η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και η Δημοκρατία της Κύπρου.

Δείτε ακόμη
-
Ενίσχυση του ΕΥΡΗΚΑ στον ΕΧΕ και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για δραστηριότητες Ε&ΤΑ