Ανακοινώθηκαν τα εγκεκριμένα έργα του ΠΕΝΕΔ 2001

27.06.2003

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 2001 . Στη σχετική πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων (Μάιος 2001), είχαν υποβληθεί 630 προτάσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 17 θεματικές ενότητες, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση από επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Μετά την αξιολόγηση η οποία έγινε με τη διαδικασία των ομοταγών κριτών (peer review) εγκρίθηκαν 182 προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 6,94 δισ. δρχ (συνολική δημόσια δαπάνη - εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Το ΠΕΝΕΔ 2001 κάλυπτε όλους τους ερευνητικούς τομείς, εκτός της Πληροφορικής για την οποία αναμένεται ειδική προκήρυξη σύντομα. Στα περισσότερα εγκεκριμένα έργα συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (34 έργα), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (28 έργα) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (23 έργα). Ακολουθούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (18 έργα), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (18 έργα) και τα Πανεπιστήμια Κρήτης (15 έργα) και Ιωαννίνων (14 έργα.

Τα ΠΕΝΕΔ απευθύνεται στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, και αφορά την εκτέλεση ερευνητικών έργων τα οποία αφορούν εκπαίδευση νέων ερευνητών και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής . Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τομείς αιχμής, η ενίσχυση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, η αύξηση απασχόλησης ερευνητών από τις επιχειρήσεις.

Για κάθε έργο απαιτείται η συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων : ένα ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα χορηγήσει και τους πανεπιστημιακούς τίτλους και έναν τουλάχιστον Φορέα Χρήστη (παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) που θα πρέπει να εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον του, καλύπτοντας τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ , αρμόδια για την αξιολόγηση των προτάσεων, θα αποστείλει ενημερωτικά έγγραφα προς τους επιστημονικούς υπευθύνους των χρηματοδοτούμενων ή μη προτάσεων. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης των μη εγκεκριμένων προτάσεων.

Λίστα εγκεκριμένων έργων ΠΕΝΕΔ 2001

Πληροφορίες
ΓΓΕΤ, Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μεσογείων 14-18
Π. Σακελλαρίου (psak@gsrt.gr), Π. Ρέπα ( erep@gsrt.gr)
τηλ.: 010 7709349, 7752222 (εσωτ. 215, 311)