Οι νέες πιλοτικές εφαρμογές σε κτήρια για την εξοικονόμηση ενέργειας από το enCOMPASS

Το έργο enCOMPASS έχει ως στόχο την υλοποίηση, την τεκμηρίωση και επικύρωση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικοτεχνικής προσέγγισης με στόχο τη συμπεριφορική αλλαγή για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών εργαλείων.

Αποτελεσματικά και ευχάριστα συστήματα, διαθέσιμα για κάθε χρήστη, το οποία βοηθούν στην πλήρη κατανόηση των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους χρήστες (π.χ. οικιακοί καταναλωτές, σχολεία, δημόσιοι χώροι, εταιρείες εξοικονόμησης ενέργειας) και στη βέλτιστη διαχείριση κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να μειώνεται το επίπεδο άνεσης μέσα στους χώρους του κτηρίου είναι ο κύριος στόχος του ευρωπαϊκού έργου enCOMPASS. Το έργο, στο οποίο συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), θα αναπτύξει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια μια ολοκληρωμένη κοινωνική και τεχνολογική προσέγγιση ως προς την αλλαγή συμμπεριφοράς των χρηστών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, είναι να καταδείξει πώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείριση των αναγκών των φορέων αυτών να γίνει με ενεργειακά αποδοτικό, οικονομικό και εύκολο τρόπο, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώνει την οπτικοποίηση των ενεργειακών δεδομένων, τα οποία θα συλλέγονται από έξυπνους αισθητήρες, πληροφορία παραγόμενη από χρήστες, καθώς και τη δημιουργία προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνο έλεγχο και προσαρμοστικά κίνητρα μέσω τεχνικών gamification.

Στην Αθήνα, θα ξεκινήσει σύντομα, πιλοτικά, η αξιολόγηση της μεταβολής στις καθημερινές ενεργειακές δραστηριότητες των επισκεπτών της Βιβλιοθήκης Επιστήμης Τεχνολογίας και Πολιτισμού και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το σύστημα enCOMPASS εφαρμόζεται, επιπλέον, σε ένα κτήριο γραφείων στην Αθήνα (έδρα Watt & Volt) και σε ένα εμπορικό κτήριο στη Θεσσαλονίκη (WVT Retail Store). Επίσης, μέρος της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής είναι διαμερίσματα και κτήριο ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη. Το κτήριο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ της Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει ως σχολικό κτήριο. Το σύστημα enCOMPASS θα αναπτυχθεί σε όλες τις τοποθεσίες. Τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εκπαιδεύουν περισσότερους από 1.500 σπουδαστές ως επαγγελματίες στην ενέργεια.Οι παραπάνω πιλοτικές εφαρμογές συμβάλλουν στην αξιολόγηση της επιτευχθείσας αλλαγής στις καθημερινές ενεργειακές δραστηριότητες και της εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα ευρύ φάσμα οικιακών πελατών της WVT από διαμερίσματα μέχρι κτήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το enCOMPASS θα υλοποιηθεί σαν μια ανοικτή πλατφόρμα και θα συνδυάζει:

  • δεδομένα ενεργειακής χρήσης βασισμένα σε πληροφορίες από αισθητήρες στο κτίριο (π.χ. έξυπνους μετρητές και έξυπνες οικιακές συσκευές θέρμανσης και ηλεκτρισμού),
  • δεδομένα από τους χρήστες (αυτόματη και χειροκίνητη παρακολούθηση δραστηριοτήτων),
  • προσαρμοστική στο περιβάλλον οπτικοποίηση της ενέργειας με κίνητρα παιχνιδοποίησης (gamification) και
  • έξυπνο έλεγχο και αυτοματισμούς

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί με στόχο την επίτευξη βιώσιμης αλλαγής στα μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας, χωρίς συμβιβασμούς στα επίπεδα άνεσης των χρηστών. Το enCOMPASS θα ενσωματώσει υφιστάμενες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες των εταίρων, προσαρμόζοντας και επεκτείνοντας αυτές ώστε να προσφέρουν νέους και βελτιωμένους τύπους υπηρεσιών και προϊόντων.

Το enCOMPASS θα αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές γεωγραφικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες (υγρό ηπειρωτικό κλίμα στο Hassfurt της Γερμανίας, μεσογειακό κλίμα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και ηπειρωτικό κλίμα στο Gambarogno της Ελβετίας) και θα δοκιμαστούν σε τρία διαφορετικά είδη κτιρίων (κατοικίες, σχολεία και γραφεία).

Το σύστημα θα έχει κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο τόσο εντός όσο και εκτός των πιλοτικών περιοχών, καθώς η υιοθετημένη προσέγγιση θα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα πλαίσια.

Σημειώνεται ότι στο έργο συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, εκτός από το ΕΚΤ, και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ καθώς και η εταιρεία Watt & Volt. Συνολικά στην κοινοπραξία του enCOMPASS συμμετέχουν οι εξής φορείς: Politecnico di Milano (PMI)  ως συντονιστής – Ιταλία, European Institute for Participatory Media (EIPCM) – Γερμανία, Stadtwerke Haβfurt GmbH (SHF) – Γερμανία, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, CERTH) – Eλλάδα, Naturschutzbund (NABU) - Γερμανία, Watt & Volt (WVT) - Ελλάδα, Societa Elettrica Sopracenerina (SES) – Switzerland, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ελλάδα, Scuola Universitaria Profesionale della Svizzera Italiana (SUPSI) – Ελβετία, Set Mobile S.R.L (SMOB) – Ρουμανία, Kaleidos Games (KAL) – Ιταλία, Kaunas Univeristy of Technology, Social responsibility research centre (KTU) – Λιθουανία, Paradox AG (PDX) – Ελβετία, Gravity R&D Zrt (GRA) – Ουγγαρία.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνο για την πιλοτική υποδομή της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της πλατφόρμας του enCOMPASS. Επιπρόσθετα, θα προωθήσει και θα επεκτείνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης της πιλοτικής υποδομής στο εσωτερικό περιβάλλον του, αλλά και στους επισκέπτες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση ενέργειας στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ισχυρά κίνητρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας σε δημόσια κτίρια, μέσα από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του enCOMPASS. Το ΕΚΤ θα παράσχει περαιτέρω εργαλεία και πληροφορίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρόχους περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το ΕΚΤ θα μπορεί να λειτουργήσει ως πάροχος μελλοντικής επέκτασης ή τοπικών εφαρμογών του enCOMPASS στην Ελλάδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από enCOMPASS