Συμπόσιο για την Προώθηση του Δυναμικού Καινοτομίας των Ερευνητικών Υποδομών

Εκπρόσωποι της ΕΕ και Ερευνητικών Υποδομών από όλη την Ευρώπη θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν την Καινοτομία σε Ερευνητικές Υποδομές, Εργαλεία και Πολιτικές για την Καινοτομία, καθώς και Clusters και Spin-offs.

Συμπόσιο με θέμα «Προώθηση του Δυναμικού Καινοτομίας των Ερευνητικών Υποδομών» που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2017, στη Λισαβόνα (Fundação Calouste Gulbenkian , FCG) διοργανώνει το RICH, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής του Ορίζοντα 2020 και εταίρος του πανευρωπαϊκού δικτύου RICH, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στο συμπόσιο. Η περίοδος εγγραφής για το συμπόσιο έχει καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαΐου 2017. 

Εκπρόσωποι της ΕΕ και Ερευνητικών Υποδομών από όλη την Ευρώπη θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν: 

  • Καινοτομία σε Ερευνητικές Υποδομές
  • Εργαλεία και Πολιτικές για την Καινοτομία
  • Clusters & Spin-offs.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την 1η Μαΐου.  

Το έργο RICH, στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ, στοχεύει στη διευκόλυνση της ενημέρωσης για τα χρηματοδοτικά μέσα και τη διασύνδεσή τους με το οικοσύστημα των Ερευνητικών Υποδομών, ειδικά όσον αφορά στη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων, του EFSI (European Fund for Strategic Investments), του InnovFin (EU Finance for Innovators) και των συνεργειών του με χρηματοδότηση μέσω του Ορίζοντα 2020, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου διαχείρισης και χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η διατήρηση των νέων και υπαρχόντων ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών έχει θεσπιστεί ως κύριας σημασίας για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area). Οι Ερευνητικές Υποδομές, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό που το απαρτίζουν, έχουν αναγνωριστεί ως προϋπόθεση για την αριστεία στην επιστήμη, ως μέσο διευκόλυνσης για βιομηχανική εφαρμογή των επιστημονικών αποτελεσμάτων και ως ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στον συντονισμό των πολιτικών και στη δικτύωση για την επιστήμη και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα των Ερευνητικών Υποδομών - Research Infrastructures), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από RICH, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης