Νέα χρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ Ελλάδας - Γερμανίας από το ΕΣΠΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Μια νέα πρόσκληση για την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και δικαιούχους ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς (δημόσιους και άλλους) ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εν λόγω πρόσκληση υπάγεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας  "Διμερής  και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’ (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), Επιχειρήσεις, λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς). Στις θεματικές προτεραιότητες της δράσης αυτής είναι οι εξής κατηγορίες: 

Αγροδιατροφή (Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στη βιο-οικονομία)
Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα (Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων)
Ενέργεια (Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας,  Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε., Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής, Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής)
Υλικά και Κατασκευές (Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές)
Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός / Καινοτομία και Κοινωνικές Προκλήσεις (Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος, Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη βιομηχανία, τη διακυβέρνηση, τη διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών)
Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα (Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές  παρεμβάσεις -έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία)

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ξεκίνησε στις 15/12/2016, με καταληκτική ημερομηνία την 15/02/2017 και ώρα 16:00.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 9.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, από την ελληνική πλευρά, ανά ερευνητικό έργο, μπορεί να ανέλθει έως 350.000€. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας-Γερμανίας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης και επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Β’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα στην κα Όλγα Γρηγόρα, τηλέφωνο 210 7458098, email: o.grigora@gsrt.gr και στην κα Γεωργία Κρανά, τηλέφωνο 210 7458099, email: gkr@gsrt.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας