Νέα υπηρεσία SSERR για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της Ενέργειας

Η υπηρεσία παρέχεται σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με σκοπό να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, και απευθύνεται τόσο σε πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα όσο και σε τρέχοντα.

Τη νέα υπηρεσία “Support Services for Exploitation of Research Results SSERR” για όλα τα έργα στον τομέα της ενέργειας στα Προγράμματα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) και Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) προσφέρει η Γενική Διεύθυνση (DG) RTD Directorate G (Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υπηρεσία παρέχεται σε ερευνητικά έργα με σκοπό να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και απευθύνεται τόσο σε πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα όσο και σε τρέχοντα. Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους (με σύμφωνο εμπιστευτικότητας) και τα έξοδα καλύπτονται από τη DG RTD G.

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να συντελέσει στα εξής:

·         Ανάπτυξη, δημιουργία και προώθηση στην αγορά ενός προϊόντος

·         Δημιουργία και παροχή μίας υπηρεσίας

·         Θέσπιση νέων προδιαγραφών

·         Παράδοση νέων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών

Η κατάλληλη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων οδηγεί σε καινοτομία (σε διάφορες αγορές και κοινωνικά πλαίσια), σε νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, σε αυξημένη γνώση και σε ευημερία, επομένως, σε όλους τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας άπτεται και του ζητήματος της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας των εταίρων των έργων, οι οποίοι είναι οι δημιουργοί της νέας γνώσης, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία και ο αντίκτυπος των ερευνητικών έργων, επομένως, η Γενική Διεύθυνση (DG) RTD Directorate G (Energy) προσφέρει, κατ’ αίτηση, υπηρεσίες για τους ενδιαφερόμενους στα σχετικά έργα μέσω της υπηρεσίας SSERR.

Η SSERR έχει στόχο να συνεισφέρει και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των εμπορικών προϊόντων, των ερευνητών και των επιχειρηματιών, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η SSERR είναι:

·         Ανάλυση κινδύνου του έργου

·         Σεμινάρια για στρατηγικές αξιοποίησης

·         Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου

·         Βοήθεια στην κατοχύρωση μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

·         Εκδηλώσεις δικτύωσης

·         Βοήθεια κατά περίσταση

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και η διαδικασία για την πρόσβαση στην SSERR περιγράφεται αναλυτικά στον σχετικό σύνδεσμο http://sserr.meta-group.com/Pagine/About-SSERR.aspx. Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο RTD-ENERGY-SSERR@ec.europa.eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης