Κατά 51,6 εκατ. ευρώ αυξημένος ο προϋπολογισμός του SME Instrument για χρηματοδότηση καινοτομίας το 2017

Το SME Instrument δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά

Ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός του SME Instrument  για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017 του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός για το SME Instrument κατά το 2017 διαμορφώθηκε στα 437,5 εκατ. ευρώ, επαυξημένος κατά 51,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την καινοτόμο δραστηριότητά τους. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2017 αφορά και θα κατανεμηθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς:

  • Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία (SMEInst-05 topic): 35 εκατ. ευρώ
  • Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία (SMEInst-07 topic): 5,68 εκατ. ευρώ
  • Γαλάζια ανάπτυξη (SMEInst-08 topic): 2,42 εκατ. ευρώ 
  • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, πρώτες ύλες, αποτελεσματική χρήση των πόρων (SMEInst-11 topic): 8,5 εκατ. ευρώ

Επιπλέον, τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα για όλα τα έργα της Φάσης 2 θα αποτελούν, πλέον, τον κανόνα, μία πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιτάχυνσης της καινοτομίας, της συνεργασίας, της βελτίωσης της διαφάνειας και της αποφυγής επανάληψης προσπαθειών. 

Τέλος, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές και όσον αφορά στα θέματα των προσκλήσεων για το SME Instrument, όπως:

  • Στην Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία: για τις τεχνολογίες κυττάρων η Φάση 1 θα είναι κλειστή για το 2017, ενώ θα συνεχιστούν τα έργα που είναι σε ισχύ από το 2016 για τη Φάση 1 και τα έργα της Φάσης 2 από το 2016 και για το 2017. Επιπλέον, τα έργα αυτής της θεματικής περιοχής θα έχουν διάρκεια έως και 36 μήνες αντί για τη συνηθισμένη διάρκεια των 12-14 μηνών που ισχύει για άλλες θεματικές περιοχές.
  • Στην πρόσκληση για τη Γαλάζια ανάπτυξη θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε έργα σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου των απορριμάτων στη θάλασσα.
  • Στην πρόσκληση για την Ασφάλεια (SMEInst-13 topic), από τον Ιανουάριο 2017, στις δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προτάσεων καλούνται να λάβουν υπόψη τους τους στόχους της σχετικής Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα και της σχετικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Σχετικά με το πρόγραμμα
Το SME Instrument δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά.

Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014 έχουν επιλεγεί 356 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της φάσης 2 του SME Instrument. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, και από 12 ημέρες παροχής συμβουλών. Τα περισσότερα σχέδια που προτείνονται από μία μόνο ΜΜΕ, αλλά ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται και υποβάλλουν κοινά έργα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
· Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας
· Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση
· Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη
· Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης