Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει χρηματοδότηση 2,4 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs).

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας στην ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει χρηματοδότηση 2,4 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs). Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών φορέων στο ΕΙΤ και στις νέες προκηρύξεις στους τομείς τροφίμων και μεταποιητικής βιομηχανίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Δρ Αλίκη Παππά από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το ΕΙΤ, το οποίο διασυνδέει την εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, απευθύνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και προσφέρει χρηματοδότηση και ευκαιρίες δικτύωσης.

Στη συνέχεια, η Mathea Fammels, επικεφαλής για θέματα πολιτικής και επικοινωνίας του ΕΙΤ, παρουσίασε αναλυτικά την αποστολή, τις δραστηριότητές του και τους δυνατότητες συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στα προγράμματά του. Αποστολή του ΕΙΤ, όπως τόνισε, είναι η αύξηση της καινοτόμου δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη - υιοθετώντας διαφορετική προσέγγιση μέσω της ενίσχυσης του Τριγώνου της Γνώσης και τη δημιουργία των KICs με γνώμονα τον μεγάλο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων τους - η καλλιέργεια του ταλέντου και η προσέλκυση επενδυτών. Όλες οι δραστηριότητές του στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης από τον φοιτητή στον επιχειρηματία, από την ιδέα στο προϊόν και από το εργαστήριο στον καταναλωτή. Επιπλέον, στόχος του ΕΙΤ είναι να προωθήσει περαιτέρω τις συνεργασίες και τη συμπληρωματικότητα διαφορετικών προγραμμάτων του Ορίζοντα 2020.

Η Mathea Fammels αναφέρθηκε στα υφιστάμενα KICs (Climate KIC, EIT Digital, KIC InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials) και τα νέα που έχουν ήδη προκηρυχθεί (EIT Food, EIT Manufacturing) ή αναμένεται να προκηρυχθούν (EIT Urban Mobility).  Ανάμεσα στα επιτεύγματα του ΕΙΤ είναι η εξέλιξη των KICs σε ακμάζοντες κόμβους καινοτομίας, καθώς δραστηριοποιούνται σε αυτά περισσότεροι από 24.000 συμμετέχοντες, έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 900 επιχειρηματικές ιδέες, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 180 startup επιχειρήσεις και έχουν διατεθεί στην αγορά περισσότερα από 140 νέα ή βελτιωμένα προϊόντα.

Επιπλέον, η Mathea Fammels έδωσε έμφαση σε όσα προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα η πρόσβαση στις υποδομές και το δίκτυο των KICs, αναφερόμενη χαρακτηριστικά στα εξής:
• Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών για την προετοιμασία και την εφαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων
• Γνωριμία με πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες και νέους πελάτες
• Προβολή του επιχειρησιακού προφίλ μέσω των εταίρων των KICs
• Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες
• Διερεύνηση νέων αγορών, πέρα από τις εγχώριες
• Θεματική εξειδίκευση
• Προσανατολισμός προς την αγορά
• Μείωση του χρόνου διάθεσης του προϊόντος στην αγορά
• Εγγύτητα σε χρηματοδοτικούς πόρους.

Στη συνέχεια, η Mathea Fammels παρουσίασε τις προκηρύξεις του 2016 για τους τομείς των Τροφίμων (Food4Future) και της Μεταποίησης υψηλής προστιθέμενης αξίας (Added Value Manufacturing), με καταληκτική ημερομηνία στις 14 Ιουλίου 2016. Παρουσίασε τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο επιλεξιμότητας και λειτουργικής ικανότητας, έλεγχο από επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ακρόαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ.

Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η Mathea Fammels τόνισε ότι:
• το περιεχόμενο και ο στόχος της πρότασης πρέπει να είναι συναφή με το θέμα της προκήρυξης και το μοντέλο του εκάστοτε KIC
• πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητους οργανισμούς από 3 διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ
• τουλάχιστον τα 2/3 των οργανισμών-εταίρων πρέπει να εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της ΕΕ
• πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
• ο μέγιστος αριθμός εταίρων είναι 50.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με σύντομες παρουσιάσεις των ενεργών KICs. Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Climate KIC παρουσίασε ο Mike Cherrett, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία αγορά τρισεκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να προσφέρει στην Ευρώπη νέες τεχνολογίες, νέες πολιτικές, νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ο Mike Cherrett χαρακτήρισε το Climate KIC ως τη μεγαλύτερη παγκοσμίως σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τοµέα, η οποία έχει διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 1.8 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων. Τόνισε, δε, τη σημασία του KCI για την Ελλάδα, λόγω του κλίματος της χώρας.

Συνεχίζοντας, ο Fabio Pianesi παρουσίασε το EIT Digital, στόχος του οποίου είναι να αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Περιλαμβάνει μερικά από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρώπη. Με δικά του αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα, διασυνδέοντάς τα με διακεκριμένα οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, τα οποία υποστηρίζει, έχει τελικό στόχο την εξεύρεση λύσεων σε στρατηγικούς τομείς για την Ευρώπη και τη διάθεση προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε ένα πρόγραμμα του ΕΙΤ Digital με το Κέντρο Καινοτομίας FOUND.ATION, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα.

Η Celine Jullien παρουσίασε το KIC InnoEnergy, στόχος του οποίου είναι να ενθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Βιώσιμης Ενέργειας, παρέχοντας πρακτικά επαναστατικές τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες, και καινοτόμα προϊόντα. Συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη της ΕΕ για τους 10 κορυφαίους καινοτόμους οργανισμούς στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει νέες αγορές και θέσεις εργασίας. Συνεργάζεται με εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, εταίρους από 17 χώρες μέχρι στιγμής, έχοντας δημιουργήσει μία ανοιχτή κοινότητα που προσφέρει μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης από όλη την αλυσίδα αξίας και εφοδιασμού και με εντυπωσιακά αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο των υπηρεσιών και προϊόντων που έχει διαθέσει μέχρι στιγμής στην αγορά.

Ο Pier Luigi Franceschini παρουσίασε το EIT Raw Materials, τη μεγαλύτερη κοινοπραξία που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής στον τομέα των Πρώτων Υλών. Στόχος του συγκεκριμένου KIC είναι η επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης βασισμένη στο σωστό και ασφαλή ανεφοδιασμό με πρώτες ύλες, δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία επιχειρήσεων σε μία κυκλική οικονομία και καλύπτοντας όλους τους πόρους στο σύνολο της αλυσίδας αξίας: πρωτογενείς (εξόρυξη), δευτερογενείς (ανακύκλωση) και τριτογενείς (αντικατάσταση). Αποστολή του EIT Raw Materials είναι να βελτιώσει την καινοτομική δυνατότητα της Ευρώπης, την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Péter Nagy παρουσίασε το EIT Health, το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς της υγιούς διαβίωσης και ενεργού γήρανσης και παρέχει νέες ευκαιρίες και πόρους στα ταλέντα της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών. Στόχοι για τη διετία 2016-2018 είναι να δημιουργήσει 165 startups και να διαθέσει στην αγορά 160 ακόμα νέες υπηρεσίες και προϊόντα, με περισσότερους από 1 εκατ. φοιτητές να συμμετέχουν σε διαδικτυακά επιμορφωτικά μαθήματα ανά χρόνο και να βοηθήσει στην υλοποίηση περισσότερων από 240 νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Στη συνέχεια, ο Αντώνιος Φυσεκίδης, Project Officer στο ΕΙΤ, παρουσίασε το Σχέδιο του EIT για Περιφερειακή Ανάπτυξη και τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Στόχος του EIT είναι η προβολή και η παροχή πρόσβασης σε πληροφορία και τεχνογνωσία, με βασικές αρχές το Συνεκτικό και δομημένο πλάνο προβολής, την Αριστεία, τη Θεματική εναρμόνιση, την Εθελοντική και αυτόνομη εφαρμογή από τα KICs, την ανοικτότητα και τη διαφάνεια.

Ανάμεσα στα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας, οφέλη για τους ιδιώτες (συμπερ. των νεοφυών  επιχειρήσεων), καθώς και δυνατότητα ανάπτυξης περιφερειακού σχεδίου για την ενίσχυση του «Τριγώνου της Γνώσης». Ο Α. Φυσεκίδης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι στις επιλέξιμες χώρες για το EIT RIS, ενώ επισήμανε τους εξής 8 θεματικούς τομείς στους οποίους η Ελλάδα θα μπορεί να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και άριστα ερευνητικά αποτελέσματα: Γεωργικά προϊόντα, Υγεία, Φαρμακευτική, ΤΠΕ, Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά, Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης