Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί πλέον προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και οι δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία, που ανακοινώθηκαν στις αρχές του 2005, είναι οι πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Για την αναδιοργάνωση του ελληνικού ερευνητικού συστήματος και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, μιλάει στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθ. Ιωάννης Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται στα νέα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" για την προώθηση της επιστημονικής αριστείας, τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και την προώθηση της καινοτομίας στις περιφέρειες.

Ακόμη, σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο μελετών για την έρευνα και την καινοτομία. Στην έκθεση του ΟΟΣΑ "Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές 2004" υπογραμμίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών και για αναδιάρθρωση των δημόσιων ερευνητικών συστημάτων.

Σε μια άλλη έκθεση, ευρωπαϊκή αυτή τη φορά, με τίτλο "Κλαδικός Πίνακας Καινοτομίας", επιχειρείται η καταγραφή των πιο καινοτόμων κλάδων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με την Ελλάδα να ηγείται όσον αφορά την καινοτομική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής.

Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση που έδωσε την ευκαιρία σε ελληνικές εταιρείες να προωθήσουν ή να αναζητήσουν καινοτόμες τεχνολογίες περιβάλλοντος ήταν το Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων που διοργάνωσε με επιτυχία το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HELECO 2005.

Στο Forum συμμετείχαν ερευνητικοί και παραγωγικοί φορείς από όλη την Ευρώπη και αρκετές από τις επιχειρηματικές συναντήσεις αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνίες συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης σε αυτό το τεύχος για τις πρώτες ελληνοτουρκικές συμφωνίες συνεργασίας που επιτεύχθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας και υπεγράφησαν μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ και τριών εταιρειών κατασκευής και εγκατάστασης ανελκυστήρων της Κωνσταντινούπολης.

Ενημερωθείτε, ακόμη, από τους σχετικούς πίνακες για καινοτόμες τεχνολογίες (προσφορά/ζήτηση) από όλη την Ευρώπη, τις δυνατότητες αναζήτησης τεχνολογιών στο δικτυακό τόπο του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, καθώς και για τις νέες προκηρύξεις του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα.

Καλή ανάγνωση