Έρευνα & Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πολιτικές, Δίκτυα, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το σημαντικότερο τομέα της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην Ευρώπη τα 23 εκατ. ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν περισσότερες από 100 εκατ. θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς το 99,8% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 100 υπαλλήλους.

Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι καθοριστικός για την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση, την αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Η επιβίωσή τους, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση στις ανταγωνιστικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς: απαιτούνται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, δυναμικές συνεργασίες και ανταγωνιστικές ιδέες. Συνθήκες στις οποίες δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν οι ΜΜΕ οι οποίες, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν ούτε εξειδικευμένα τμήματα για την τεχνολογική ανάπτυξη, ούτε πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση και χρηματοδότηση.

Αποστολή της Πολιτείας, λοιπόν, είναι να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη νέα οικονομία. Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σχετικά με χρηματοδοτικές ενισχύσεις, πανευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, "συνταγές επιτυχίας" για τις ΜΜΕ, κ.λπ. Οι πολιτικές αυτές και τα προγράμματα αναμένεται να αναβαθμίσουν το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ