Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ (2007-2012): η συμμετοχή της Ελλάδας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό"

"Ιστορία επιτυχίας" για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο REGPOT

Χρηματοδότηση ανά Περιφέρεια & Θεματικό Πεδίο

Το προφίλ των Ελλήνων συντονιστών

Επιστημονικά πεδία των ελληνικών έργων

Ελληνικά έργα ανά Περιφέρεια

Δίκτυα συνεργασίας των ελληνικών έργων

Ο αντίκτυπος του REGPOT στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η ελληνική συμμετοχή στις άλλες προκηρύξεις REGPOT

Δείκτες Ελληνικής Επιστημονικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας


Μια νέα μελέτη με τίτλο "Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας", εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Η μελέτη συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)" (Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2012.

Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" υποστηρίζει τις άριστες ερευνητικές ομάδες, που βρίσκονται σε περιφέρειες σύγκλισης και άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Πρόκειται για εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα, στο οποίο οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία (απορρόφηση 56 εκατ. ευρώ στις κύριες προσκλήσεις του προγράμματος, 22,86% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ).

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΚΤ στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Εθνικό Σημείο Επαφής, καθώς και σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοιχεία από την κοινοτική υπηρεσία CORDIS και τη βάση δεδομένων e-CORDA. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά των ίδιων των συντονιστών των έργων.  Η έκδοση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://metrics.ekt.gr/el/node/43.

Σημειώνεται πως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", υποστήριξε ενεργά τους ελληνικούς οργανισμούς στην υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων, αλλά και στη διαπραγμάτευση και υλοποίηση των έργων. Το ΕΚΤ συντόνισε επίσης το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" (ResPotNet, 2008-2012).


Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό"

Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" υποστηρίζει τις άριστες ερευνητικές ομάδες που βρίσκονται σε περιφέρειες σύγκλισης και άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εισάγει, για πρώτη φορά, τη διάσταση της περιφέρειας στην έρευνα και την καινοτομία, με στόχο, αφενός να τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των περιφερειών που είναι απομακρυσμένες από το κέντρο της έρευνας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, και, αφετέρου, να ενισχύσει την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρης της Ευρώπης.

Το "Ερευνητικό Δυναμικό" εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα και έχει προϋπολογισμό 340 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος "Περιφερειακή Διάσταση της Καινοτομίας" της Γενικής Διεύθυνσης "Έρευνα και Καινοτομία" της ΕΕ. Το "περιφερειακό" πρόγραμμα (Regional) του 7ου ΠΠ περιλαμβάνει επίσης το "Περιφέρειες της Γνώσης", το οποίο ενισχύει τις περιφερειακές συσπειρώσεις με γνώμονα την έρευνα (research-driven-clusters).

Την περίοδο 2007-2012 ανακοινώθηκαν 6 προκηρύξεις για την κύρια δράση του προγράμματος (REGPOT-1), δηλαδή την ενίσχυση άριστων επιστημονικών ομάδων σε περιφέρειες σύγκλισης/άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης. Οι προτάσεις υποβάλλονταν από έναν μόνο οργανισμό και κάλυπταν όλα τα θεματικά πεδία. Οι ομάδες, με βάση μια ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές) και ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, χρηματοδοτήθηκαν για επενδύσεις σε ερευνητικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, δικτύωση με τους καλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς (διακρατικές αμφίδρομες αποσπάσεις ερευνητικού προσωπικού, σεμινάρια για μεταφορά γνώσης), προβολή των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων εντός και εκτός Ελλάδας, κατάρτιση σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αλλά και αξιολόγηση από διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. 

Στις προκηρύξεις 2007-2008, ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ήταν 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ στις προκηρύξεις 2009-2011 αυξήθηκε σε 4 εκατ. ευρώ. Στην τελευταία προκήρυξη 2012-2013 ο μέγιστος προϋπολογισμός ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια των έργων δεν ξεπερνά τους 36 μήνες, με επέκταση 6 μηνών σε περίπτωση που ο ερευνητικός οργανισμός προτείνει ex-post αξιολόγηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες μετά το τέλος του έργου. Πρόκειται για δράσεις συντονισμού και στήριξης, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλύπτει έως 100% των επιλέξιμων δαπανών.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συνέργειες με τα Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων, το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.


"Ιστορία επιτυχίας" για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Η ανταπόκριση των ερευνητών στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" είναι εντυπωσιακή: στις 6 κύριες προσκλήσεις υποβλήθηκαν συνολικά 1.879 προτάσεις, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν οι 1.822 και, έως το τέλος του 2012, χρηματοδοτήθηκαν οι 128.

Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό των μη επιλέξιμων προτάσεων (57 προτάσεις, 3% του συνόλου των προτάσεων που υποβλήθηκαν) αποδεικνύει πως το πρόγραμμα έχει απλή δομή και είναι κατανοητό από τους ερευνητές. Ο ανταγωνισμός στις προκηρύξεις REGPOT-1 είναι ιδιαίτερα έντονος. Το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας (7,03%) οφείλεται στο ενδιαφέρον των ερευνητών και την υποβολή μεγάλου αριθμού προτάσεων σε κάθε προκήρυξη, παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό της ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας σημειώνεται στην πρώτη προκήρυξη του 2007 (9,62%) και το χαμηλότερο στην προκήρυξη του 2009 (5,26%).

Το επίπεδο των προτάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το 48,9% των προτάσεων απέσπασε βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (919 προτάσεις). Ενδεικτικά αναφέρεται πως στις προκηρύξεις των ετών 2008, 2010 και 2011, προτάσεις που αξιολογήθηκαν με 14/15 δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού της προκήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις προσκλήσεις REGPOT-1 ανέρχεται σε 3,77 δισ. ευρώ, με αίτημα για χρηματοδότηση από την ΕΕ που ανέρχεται σε 3,66 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός των 128 προτάσεων που τελικά χρηματοδοτούνται ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της ΕΕ να ανέρχεται σε 247 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα θεματικά πεδία των προτάσεων, καλύπτονται όλοι οι επιστημονικοί τομείς τόσο στις προτάσεις που υποβλήθηκαν, όσο και στα έργα που χρηματοδοτούνται. Οι υποβληθείσες προτάσεις προέρχονται από 28 χώρες.

Χρηματοδοτούνται συνολικά 128 έργα που υλοποιούνται σε 20 χώρες (57 έργα σε νέα κράτη μέλη, 49 σε παλαιά κράτη μέλη και 22 σε συνδεδεμένες χώρες). Ο μέσος όρος του προϋπολογισμού τους διαφοροποιείται σημαντικά ανά έτος, λόγω αντίστοιχων διαφοροποιήσεων στις προκηρύξεις. Στις προκηρύξεις 2007-2008, ο μέσος προϋπολογισμός ήταν 1 εκατ. ευρώ, στις προκηρύξεις 2009-2010 αυξήθηκε σε 2,5 εκατ. ευρώ και στις τελευταίες προκηρύξεις 2011-2012 ανήλθε σε 3,4 εκατ. ευρώ .


Η συμμετοχή της Ελλάδας στο REGPOT

Οι ελληνικοί οργανισμοί υπέβαλαν συνολικά 314 προτάσεις (16,7% του συνόλου των προτάσεων που υποβλήθηκαν από όλες τις επιλέξιμες περιφέρειες της Ευρώπης) στην κύρια προκήρυξη του REGPOT (Πίνακας 1). Oι 34 προτάσεις έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, ενώ αναμένεται η χρηματοδότηση τουλάχιστον 2 ακόμα προτάσεων εντός του 2013. Το ποσοστό επιτυχίας των ελληνικών προτάσεων κυμαίνεται στο 10,86%, σαφώς υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση, το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας σημειώνεται στην πρώτη προκήρυξη του 2007 (23,08%) και το χαμηλότερο στην προκήρυξη του 2009 (6,94%). Το ελληνικό ποσοστό επιτυχίας υπερβαίνει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σε όλες τις προκηρύξεις REGPOT-1.

Πίνακας 1: Αριθμός συμμετοχών/συντονιστών από την Ελλάδα στις προκηρύξεις REGPOT-1

Κωδικός προκήρυξης

Αριθμός προτάσεων
με Έλληνα συντονιστή

Μοναδικοί ελληνικοί οργανισμοί που συμμετείχαν
στην προκήρυξη

% ελληνικών προτάσεων
(στο σύνολο υποβολών)

Αξιολόγηση προτάσεων
με Έλληνα συντονιστή

Συμβόλαια με Έλληνα συντονιστή

% επιτυχίας Ελλήνων συντονιστών

% ελληνικών συμβολαίων
(στο σύνολο συμβολαίων)

FP7-REGPOT-
2007-1

27

17

10,47%

26

6

23,08%

26,09%

FP7-REGPOT-
2008-1

74

29

15,58%

74

10

13,51%

30,30%

FP7-REGPOT-
2009-1

72

31

23,08%

72

5

6,94%

31,25%

FP7-REGPOT-
2010-1

54

26

21,26%

54

4

7,41%

28,57%

FP7-REGPOT-
2011-1

37

21

12,63%

37

5

13,51%

23,81%

FP7-REGPOT-
2012-2013-1

50

23

17,42%

50

4

8,00%

19,05%

Σημειώνεται πως το ποσοστό επιτυχίας υπολογίζεται με βάση των αριθμό των επιλέξιμων προτάσεων και τον αριθμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν. Στην προκήρυξη REGPOT-2012-2013 υποβλήθηκαν συνολικά 50 ελληνικές προτάσεις, εκ των ποίων, το 2012, χρηματοδοτήθηκαν 4 προτάσεις. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 2 επιπλέον προτάσεις το 2013, οπότε θα μεταβληθούν ο αριθμός των συμβολαίων με Έλληνα συντονιστή, το ποσοστό επιτυχίας των Ελλήνων συντονιστών και το ποσοστό ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων της ΕΕ.


Χρηματοδότηση ανά Περιφέρεια & Θεματικό Πεδίο

Το πρόγραμμα έχει επενδύσει 56 εκατ. ευρώ σε άριστους οργανισμούς με έδρα στις περιφέρειες σύγκλισης της Ελλάδας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ελληνικών έργων ανέρχεται σε 69,03 εκατ. ευρώ. Το 50% της κοινοτικής χρηματοδότησης (28 εκατ. ευρώ) αφορά τον τομέα της Υγείας, το 48,5% τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (27,16 εκατ. ευρώ) και το 1,5% τον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (831 χιλ. ευρώ).

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή της κοινοτικής χρηματοδότησης, το 46,08% απορροφήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής (26,21 εκατ. ευρώ), το 30,2% από την Κρήτη (16,91 εκατ. ευρώ), το 9,44% από την Κεντρική Μακεδονία (5,29 εκατ. ευρώ), το 7,6% από τη Δυτική Ελλάδα (4,29 εκατ. ευρώ), το 4,23% από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (2,37 εκατ. ευρώ) και το 1,58% από την Ήπειρο (0,89 εκατ. ευρώ).

Στην περιφέρεια Αττικής υλοποιούνται 17 έργα (50% του συνόλου των έργων) από 9 διαφορετικούς οργανισμούς (7 ερευνητικά κέντρα και 2 Πανεπιστήμια). Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας της Περιφέρειας Αττικής συνδέεται άμεσα με τον πληθυσμό της Αθήνας, τον αριθμό των ερευνητών, αλλά και τον αριθμό των Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2005), το 40% του πληθυσμού της χώρας και το 50% των ερευνητών κατοικούν στην Αθήνα.

Η Κρήτη είναι η δεύτερη περιφέρεια σε επιτυχημένες προτάσεις, με 9 έργα (26,47% του συνόλου των έργων) από 4 διαφορετικούς οργανισμούς (2 ερευνητικά κέντρα και 2 Πανεπιστήμια). Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 3 έργα (8,82% του συνόλου των έργων) από 2 διαφορετικούς οργανισμούς (1 ερευνητικό κέντρο και 1 Πανεπιστήμιο), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 2 έργα (5,88% του συνόλου των έργων) από 1 οργανισμό (Πανεπιστήμιο) και η Δυτική Ελλάδα με επίσης 2 έργα (5,88% του συνόλου των έργων) από 1 οργανισμό (Πανεπιστήμιο). Τέλος, στην Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιείται 1 έργο (Πανεπιστήμιο).

Χάρτης Ελλάδας με αριθμό έργων ανά περιφέρεια

Το προφίλ των Ελλήνων συντονιστών

Το 51,2% των ελληνικών προτάσεων υποβλήθηκαν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) -Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα- και το 47,45% από Ερευνητικά Κέντρα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΕΚ). Υποβλήθηκε μόνο μία πρόταση με ελληνική επιχείρηση ως συντονιστή (spin-off Πανεπιστημίου), η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε. Ωστόσο, πολλές εταιρείες έχουν ενεργό εμπλοκή στην υλοποίηση των έργων ως συνεργάτες.

Όσον αφορά τα 34 ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται (Πίνακας 2), 16 έργα (47% του συνόλου των ελληνικών έργων) συντονίζονται από ΑΕΙ και 18 έργα (53%) από ΕΚ. Υλοποιούνται από 18 διαφορετικούς οργανισμούς σε 6 περιφέρειες της χώρας.
Το 44,1% των έργων (15 έργα) συγκεντρώνονται σε 4 μόνο οργανισμούς: το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι 4 οργανισμοί έχουν απορροφήσει το 46,6% της κοινοτικής χρηματοδότησης που έλαβε η χώρα μέσω του προγράμματος "Ερευνητικό Δυναμικό".

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ο μοναδικός οργανισμός που υλοποιεί έργα και στα τρία θεματικά πεδία (Υγεία, Φυσικές Επιστήμες & Μηχανική, Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες). 4 οργανισμοί καλύπτουν έργα σε δύο τομείς (Υγεία, Φυσικές Επιστήμες & Μηχανική): το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προπορεύονται στον συνολικό αριθμό έργων, με 4 έργα ο κάθε οργανισμός. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα (7,74 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (6,93 εκατ. ευρώ) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (6,10 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά το φύλο των συντονιστών, τα 32 (94% του συνόλου των έργων) από τα 34 ελληνικά έργα συντονίζονται από άνδρες ερευνητές . Οι Ελληνίδες που συμμετέχουν σε συντονιστικό ρόλο στο "Ερευνητικό Δυναμικό" είναι η Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, έργο BPI PLANTHEAL) και η Δρ Κάτια Καραλή (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, συντονίστρια του έργου TRANSMED, σε συνεργασία με τον Καθ. Γεώργιο Χρούσο).

Πίνακας 2: Τα ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται την περίοδο 2007-2012

Προκήρυξη

Τίτλος έργου

Οργανισμός

Τμήμα

Όνομα Συντονιστή

Θεματικό Πεδίο

Προϋπ/σμός

Συνεισφορά ΕΕ

Διάρκεια

FP7-REGPOT-2007-1

ACES: Advanced centre of excellence in structural and earthquake engineering

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Καθ. Μιχάλης Φαρδής

Φυσικές Επιστήμες
και Μηχανική

1.233.644

1.099.999

2008-2011

FP7-REGPOT-2007-1

ASTROSPAC: Development
of space astrophysics
in Crete

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Καθ. Νίκος Κυλάφης

Φυσικές Επιστήμες
και Μηχανική

1.609.499

1.120.000

2008-2011

FP7-REGPOT-2007-1

NATFORCE: Reinforcing scientific and technological potenital of the natural products laboratory-University of Athens

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Φαρμακευτικής

Καθ. Λέανδρος Σκαλτσούνης

Υγεία

1.172.265

1.050.000

2008-2011

FP7-REGPOT-2007-1

MICROBEGR: Supporting environmental microbiology and biotechnology research potential in Western Greece

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων [1]

 

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Καθ. Κώστας Μπούρτζης

Υγεία

1.009.345

899.999

2008-2011

FP7-REGPOT-2007-1

GIC:
The Greek Interoperability Centre: enabling research in the interoperability domain

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Αν. Καθ. Δημήτρης Ασκούνης

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.232.918

1.100.000

2008-2012

FP7-REGPOT-2007-1

NANOHOST: Carnon nanohorn-based hybrid materials for energy conversion; reinforcing and expanding the research potential of carbon-nanostructures laboratory to a regional and European kernel of excellence

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ινστιτούτο Θεωρητικής
& Φυσικής Χημείας

Δρ Νίκος Ταγματάρχης

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.523.080

1.079.630

2008-2011

FP7-REGPOT-2008-1

LIBRA: Center of excellence in low-energy ion-beam research and applications

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής

Δρ Σωτήριος Χαρισόπουλος

 Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

2.474.646

1.403.398

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

BPI PLANTHEAL: Development of Benaki Phytopathological Institute as a centre of excellence in plant health and crop protection

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής

Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου

Υγεία

1.038.904

902.310

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

BIOSOLENUTI: Bio-inspired solar energy utilization

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Χημείας

Καθ. Αθανάσιος Κουτσολέλος

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.115.795

995.521

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

PROFI: Proteomics facility at the institute of molecular biology and biotechnology

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Καθ. Αναστάσιος Οικονόμου

 Υγεία

1.317.108

984.000

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

SOFIA: Enhancement of Crete's potential for a dedicated calibration facility for satellite radar altimetrs and fro tectonic deformation monitoring using constinously operating geodetic arrays

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Καθ. Στυλιανός Μερτίκας

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

903.920

809.280

2009-2011

FP7-REGPOT-2008-1

BIOSTRENGTH: Strenthening regional bioresearch potential in Greece: advanced scientific performance at the department of molecular biology and genetics in Thrace

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Μριακής Βιολογίας και Γενετικής

Επ. Καθ. Μπόγος Αγανιάν

Υγεία

1.131.300

1.000.000

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

HEPHAESTUS: Hellenic Philosophy, history and envronmental science teaching under scrutiny

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Δρ Ευθύμιος Νικολαϊδης

 Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

1.054.146

831.765

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

PERL: Enhancing the research potential of the NCSR Demokritos environmental research laboratory in the European, national and regional research areas

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Δρ Αθανάσιος Στούμπος

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.135.000

797.000

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

EUROSTRUCT: European consolidation and promotion of research capacity in the area of structure-based drug discovery

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τμήμα Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας

Δρ Σπύρος Ζωγράφος (αντικατάσταση Δρ Δημήτρη Λεωνίδα, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε)

 Υγεία

1.008.989

958.984

2009-2012

FP7-REGPOT-2008-1

CRETEHEPCOSMO: Crete center for particle physics and cosmology

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Φυσικής

Καθ. Ηλίας Κυρίτσης

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.256.147

1.120.660

2009-2012

FP7-REGPOT-2009-1

ARCADE: Advancement of research capability for the development of new functional compounds

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τμήμα Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας

Dr Barry Steele (αντικατάσταση Δρ Νικόλαου Οικονομάκου, ο οποίος απεβίωσε)

 Υγεία

3.320.818

2.449.629

2009-2013

FP7-REGPOT-2009-1

ACMAC: Archimedes Center for Modeling, Analysis and Computation in Crete

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Καθ. Αθανάσιος Τζαβάρας

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

2.905.240

2.591.589

2010-2014

FP7-REGPOT-2009-1

TRANSMED: Translating basic research findings in major human diseases

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Κέντρο Βασικής Έρευνας

Καθ. Γεώργιος Χρούσος

 Υγεία

1.664.960

1.479.316

2010-2012

FP7-REGPOT-2009-1

GENPRO: Enhancing BSRC Al.Fleming research potential in genomics and proteomics applications

ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Δρ Ιωάννης Ταλιανίδης

 Υγεία

1.966.800

1.425.000

2009-2012

FP7-REGPOT-2009-1

MiNaSys-CoE: Micro and nano systems centre of excellence

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Μικροσυστημάτων και Νανοτεχνολογίας

Καθ. Δημήτριος Τσουκαλάς

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

3.533.562

2.003.085

2009-2013

FP7-REGPOT-2010-1

MARINELIVE: Marine Electrical Initiative

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Αν. Καθ. Ιωάννης Προυσαλίδης

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

2.174.560

1.939.741

2010-2013

FP7-REGPOT-2010-1

NEUROSIGN: Development of a Center of Excellence in Neurosignalling

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Τμήμα Βιοχημείας

Καθ. Σωκράτης Τζάρτος

 Υγεία

2.097.096

1.869.910

2010-2013

FP7-REGPOT-2010-1

MARBIGEN: Supporting research potential for Marine Biodiversity and Genomics in the Eastern Mediterranean

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής

Δρ Αντώνης Μαγουλάς

 Υγεία

2.926.159

2.249.642

2010-2014

FP7-REGPOT-2010-1

SPICE: Space Internetworking Center

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Καθ. Βασίλης Τσαουσίδης

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.546.072

1.379.014

2010-2013

FP7-REGPOT-2011-1

SEE-DRUG: Establishment of a Centre of Excellence for Structure-based Drug Target Characterization: Strenthening the research capacity of South-Eastern Europe

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τμήμα Φαρμακευτικής

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Σπυρούλιας

 Υγεία

3.586.420

3.199.527

2012-2015

FP7-REGPOT-2011-1

TRANSPOT: Enhancing University of Crete Medical School Scientific Excellence and Translational Research Potential in Human Diseases

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Ιατρικής

Αν. Καθ. Αριστείδης Ηλιόπουλος

 Υγεία

3.410.160

3.040.726

2012-2015

FP7-REGPOT-2011-1

ROLEMAK: Reinforce Organic Electronics Research Potential in Kentriki Makedonia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Φυσικής

Καθ. Στέργιος Λογοθετίδης

 Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

3.072.780

2.740.220

2011-2014

FP7-REGPOT-2011-1

INSPIRE: Integrating the emerging researcg potential of the University of Athens Cancer Research Group in the European Research Area

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Σχολή (Τμήματα Βιολογίας και Φαρμακευτικής)

Καθ. Χρήστος Κίττας

 Υγεία

2.796.000

2.495.050

2011-2014

FP7-REGPOT-2011-1

LangTERRA: 'Enhancing
the Research Potential of ILSP/”Athena” R.C. in Language Technology in the European Research ERA'

Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Δρ Σπύρος Ράπτης

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.876.560

1.689.320

2012-2012

FP7-REGPOT-2012-2013-1

INNOVCRETE: Unlockign the innovative capacity of multidisciplinary structural biology-driven research in Crete

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Καθ. Μιχάλης Κοκκινίδης

 Υγεία

4.772.923

4.003.534

2012-2015

FP7-REGPOT-2012-2013-1

ENTEC: Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Δρ Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης

 Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

4.450.561

2.735.973

2013-2015

FP7-REGPOT-2012-2013-1

APT-STEP: Unlocking APTLs Scientifc and Technological Research Potential in Green Mobility

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Δρ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.150.921

1.150.921

2012-2015

FP7-REGPOT-2012-2013-1

GREEN-AGRICHAINS: Innovation Capacity Building by Strngthening Expertise and Research in the Design, Plannign and Operations of Green Agrifood Supply Chains

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθ. Ελευθέριος Ιακώβου

 Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

1.570.878

1.407.979

2012-2015[1] Το τμήμα εντάσσεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (Πρυτανική πράξη αριθμός 1931/28-9-2009, ΦΕΚ 847/20-10-2009, τ.ΝΠΔΔ).


Επιστημονικά πεδία των ελληνικών έργων

Σύμφωνα με μελέτη εμπειρογνωμόνων, το σύνολο των έργων που χρηματοδοτούνται από το "Ερευνητικό Δυναμικό" καλύπτει τους θεματικούς τομείς: Γεωργία, Βιοτεχνολογία & Γενετική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, Υλικά-Μηχανική-Διάστημα-Μεταφορές, Ιατρική, Φυσική & Χημεία, Κοινωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Όσον αφορά τα ελληνικά έργα, 15 αφορούν τον τομέα της Υγείας (44,11%), 18 τον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής (52,9%), και 1 τον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (2,94%).

Στον τομέα της Υγείας, 9 έργα (60% των έργων στον τομέα της Υγείας) υλοποιούνται σε Ερευνητικά Κέντρα και 6 (40% των έργων στον τομέα της Υγείας) σε Πανεπιστήμια. Στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής, 8 έργα (44,5% των έργων στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής) υλοποιούνται σε ερευνητικά κέντρα και 10 (55,5% των έργων στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής) σε Πανεπιστήμια. Το μοναδικό έργο στον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών υλοποιείται σε Ερευνητικό Κέντρο.


Ελληνικά έργα ανά Περιφέρεια

Στην περιφέρεια Αττικής υλοποιούνται 17 έργα (50% του συνόλου των έργων) από 9 διαφορετικούς οργανισμούς (7 ερευνητικά κέντρα και 2 Πανεπιστήμια). Η Κρήτη είναι η δεύτερη περιφέρεια σε επιτυχημένες προτάσεις, με 9 έργα (26,47% του συνόλου των έργων) από 4 διαφορετικούς οργανισμούς (2 ερευνητικά κέντρα και 2 Πανεπιστήμια). Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 3 έργα (8,82% του συνόλου των έργων) από 2 διαφορετικούς οργανισμούς (1 ερευνητικό κέντρο και 1 Πανεπιστήμιο), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 2 έργα (5,88% του συνόλου των έργων) από 1 οργανισμό (Πανεπιστήμιο) και η Δυτική Ελλάδα με επίσης 2 έργα (5,88% του συνόλου των έργων) από 1 οργανισμό (Πανεπιστήμιο). Τέλος, στην Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιείται 1 έργο (Πανεπιστήμιο).

Στο διαγράμματα (Διάγραμμα 1 & 2) που ακολουθούν επιχειρείται η χαρτογράφηση των έργων που υλοποιούνται σε κάθε Περιφέρεια με βάση τον επιστημονικό τομέα στον οποίο ανήκουν, και συγκεκριμένα τον τομέα της Υγείας και τον τομέα των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής.

Διάγραμμα 1: Προϋπολογισμός έργων (κοινοτική χρηματοδότηση) στον τομέα της Υγείας ανά Περιφέρεια

Διάγραμμα 2: Προϋπολογισμός έργων (κοινοτική χρηματοδότηση) στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής ανά Περιφέρεια


Δίκτυα συνεργασίας των ελληνικών έργων

Τα έργα REGPOT-1 υλοποιούνται από έναν μόνο οργανισμό, δηλαδή τον συντονιστή. Στη δομή του προγράμματος δεν προβλέπεται κοινοπραξία, αλλά συνεργάτες οι οποίοι, αν και δεν δεσμεύονται με την υπογραφή συμβολαίου, συμμετέχουν ενεργά σε αμοιβαίες ανταλλαγές προσωπικού, συνδιοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, επιστημονικά συμβούλια για τη στρατηγική ανάπτυξης του οργανισμού που εδρεύει σε περιφέρεια σύγκλισης, κ.λπ.

Σύμφωνα με ανάλυση εμπειρογνωμόνων, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2011, τα έργα REGPOT-1 έχουν, κατά μέσο όρο, 7 συνεργάτες από κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ. Τα ελληνικά έργα έχουν κατά μέσο όρο 10 συνεργάτες. Οι συνεργάτες προέρχονται από κράτη μέλη ή/και συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ, τρίτες χώρες , αλλά και από την Ελλάδα. Πρόκειται για ερευνητικούς οργανισμούς, Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, αλλά και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης/κυβερνητικούς οργανισμούς, λόγω της ιδιαίτερης έμφασης του προγράμματος στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι ελληνικοί οργανισμοί συνεργάζονται περισσότερο με οργανισμούς από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, αλλά και με άλλους ελληνικούς οργανισμούς. Όσον αφορά τις συνεργασίες με επιχειρήσεις, οι ‘Έλληνες συντονιστές συνεργάζονται περισσότερο με ελληνικές επιχειρήσεις. Στις συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς προπορεύονται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Όσον αφορά τις συνεργασίες με τρίτες χώρες, οι περισσότερες προέρχονται από τις ΗΠΑ (13 συνεργασίες στο πλαίσιο 8 έργων) και ακολουθούν η Κίνα (3 συνεργασίες στο πλαίσιο 2 έργων) και η Ινδία (2 συνεργασίες στο πλαίσιο 2 έργων).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάζει η σύνδεση άριστων επιστημονικών ομάδων με τον επιχειρηματικό τομέα. Στον τομέα αυτό, όσον αφορά τη συνεργασία των ελληνικών ΑΕΙ με επιχειρήσεις, 11 συντονιστές πραγματοποίησαν 39 συνεργασίες με επιχειρήσεις από 7 χώρες (14 συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις, 12 με γερμανικές, 5 με γαλλικές, 5 με επιχειρήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και από 1 συνεργασία με εταιρείες από Ελβετία, Ισπανία και Νορβηγία).

Σχετικά με τη συνεργασία των ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις, 5 συντονιστές πραγματοποίησαν 15 συνεργασίες με επιχειρήσεις από 9 χώρες (6 συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις, 2 συνεργασίες με επιχειρήσεις από τη Δανία και από 1 συνεργασία με επιχειρήσεις από Αυστρία, Κύπρο, Γερμανία, Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία και Σουηδία).


Ο αντίκτυπος του REGPOT στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των ερευνητικών οργανισμών στις περιφέρειες σύγκλισης και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη των ίδιων των περιφερειών. Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τους καλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ προβλήθηκε το ερευνητικό δυναμικό της περιφέρειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ανθρώπινο δυναμικό ενισχύθηκε τόσο με την προσέλκυση νέων επιστημόνων με υψηλή κατάρτιση, όσο και με την επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού μέσω σεμιναρίων με επιστήμονες από όλον τον κόσμο.

Επιπλέον, η αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών των οργανισμών/περιφέρειας με πρωτοποριακό εξοπλισμό οδήγησε σε νέες συνεργασίες, απορρόφηση μεγαλύτερης χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες αξιοποίησης στην αγορά. Λόγω των ιδιαίτερων στόχων του προγράμματος, οι άριστοι ερευνητικοί οργανισμοί είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συνέργειες με τοπικούς/περιφερειακούς φορείς σχετικά με πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία.

Σύμφωνα με τους συντονιστές των έργων, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και ερευνητικές υποδομές ανέρχονται σε 21,7 εκατ. ευρώ (38,75% της συνολικής απορρόφησης της Ελλάδας) και 21,48 εκατ. ευρώ (38,3% της συνολικής απορρόφησης της Ελλάδας) αντίστοιχα (Διάγραμμα 3). Η δυνατότητα πρόσληψης έμπειρων ερευνητών από όλον τον κόσμο, με ανταγωνιστικό μισθό και πλήρη απασχόληση, οδήγησε στον επαναπατρισμό 37 Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονταν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 21 από 34 συντονιστές  ανέφεραν πως, στο πλαίσιο του έργου τους, επαναπατρίστηκαν από 1 έως 4 ερευνητές. Επιπλέον, 13 από τα 34 έργα απασχόλησαν συνολικά 37 ερευνητές άλλης εθνικότητας.

Διάγραμμα 3: Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό & ερευνητικές υποδομές ανά Περιφέρεια

Οι 28 από τους 34 συντονιστές ανέφεραν πως η αναβάθμιση των ερευνητικών τους δυνατοτήτων, χάρις στο "Ερευνητικό Δυναμικό", οδήγησε σε αύξηση των δημοσιεύσεών τους. Μόνο 1 συντονιστής ανέφερε πως δεν σημειώθηκε σχετική αύξηση. 5 συντονιστές δεν μπορούσαν να κάνουν σχετική εκτίμηση, καθώς τα έργα τους είχαν μόλις ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Το 79% των συντονιστών (27 έργα) ανέφεραν πως το πρόγραμμα τους βοήθησε να συμμετάσχουν σε άλλα έργα και να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. 2 συντονιστές (5,8% του συνόλου των συντονιστών) απάντησαν αρνητικά στη σχετική ερώτηση. 5 συντονιστές δεν απάντησαν, καθώς τα έργα τους μόλις είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 8 από 34 συντονιστές υπογράμμισαν πως η βελτίωση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων οδήγησε στην υποβολή αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 21 συντονιστές δεν έκαναν κάποια αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, υπογραμμίζοντας, σε αρκετές περιπτώσεις, πως οι πατέντες δεν αποτελούσαν στόχο/προβλέπονταν στο έργο. Οι 5 συντονιστές των νέων έργων δεν απάντησαν στη σχετική ερώτηση.

17 από τα 34 έργα (50%) έχουν δημοσιεύσει τα ερευνητικά τους αποτελέσματα με ανοικτή πρόσβαση, μέσου του ευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE.


Η ελληνική συμμετοχή στις άλλες προκηρύξεις REGPOT

Την περίοδο 2007-2012, εκτός από τις κύριες προκηρύξεις του προγράμματος "Ερευνητικό Δυναμικό" (REGPOT-1), ανακοινώθηκαν 10 επιπλέον προσκλήσεις για συμπληρωματικές δράσεις.

Οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν σε 5 προκηρύξεις, οι οποίες αφορούσαν την αξιολόγηση ερευνητικών οργανισμών από ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες (REGPOT-2007-2, REGPOT-2008-2), τη διεθνή συνεργασία με χώρες της Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων (REGPOT-2007-3, REGPOT-2009-2) και τη συγκρότηση ευρωπαϊκού δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για την υποστήριξη του προγράμματος (REGPOT-2007-4). Η συμμετοχή και η χρηματοδότηση των ελληνικών οργανισμών συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Η ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις REGPOT-2, REGPOT-3, REGPOT-4

Κωδικός προκήρυξης

Προϋπολογισμός προκήρυξης
(εκατ. ευρώ)

Προτάσεις που υποβλήθηκαν
από όλη την Ευρώπη

Προτάσεις που αξιολογήθηκαν
από όλη την Ευρώπη

Αριθμός Συμβολαίων
σε όλη την Ευρώπη

Ποσοστό Επιτυχίας
(αξιολόγηση/ συμβόλαια)

Προτάσεις που υποβλήθηκαν
με Έλληνα συντονιστή

 

Προτάσεις που υποβλήθηκαν
με Έλληνα εταίρο

 

Συμβόλαια με Έλληνα συντονιστή
 

Συμβόλαια με Έλληνα εταίρο
 

Ποσοστό επιτυχίας ελληνικών προτάσεων (εταίροι/συντονιστέςς)

Απορρόφηση προϋπολογισμού σ
την Ελλάδα

 

FP7-REGPOT-2007-2

1

9

9

6

66,67%

1

Ν/Α

0

Ν/Α

-

-

 

FP7-REGPOT-2007-3

8

107

92

11

10,28%

18

50

0

3

 

299262

FP7-REGPOT-2007-4

0.5

1

1

1

100,00%

1

0

1

0

100%

63397.50

FP7-REGPOT-2008-2

1

30

25

8

26,67%

1

ΝΑ

0

Ν/Α

-

-

FP7-REGPOT-2009-2

8

84

81

9

16,67%

17

24

1

1

 

330699.55

Σημειώνεται πως οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν ελληνικοί οργανισμοί και ως συντονιστές και ως εταίροι καταγράφονται διπλά (και τις δύο σχετικές στήλες).


Δείκτες Ελληνικής Επιστημονικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας

Η συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων, στατιστικών πληροφοριών και η παραγωγή δεικτών που περιγράφουν την ελληνική επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα είναι μία τις κεντρικές δράσεις στο ΕΠΣΕΤ. Μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον του www.ekt.gr/metrics οι επισκέπτες αποκτούν ανοικτή πρόσβαση σε:

  • Βιβλιομετρικούς δείκτες που αποτυπώνουν τις επιδόσεις των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
  • Εθνικά στατιστικά στοιχεία για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και  Καινοτομία. 
  • Ειδικές Εκθέσεις (Intelligent Reports) σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών, τις γεωγραφικές και θεματικές περιοχές αριστείας
  • Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης της Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (Current Research Information Systems - CRIS).

Μερικές από τις εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στο www.ekt.gr/metrics είναι οι ακόλουθες: α) Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, β) Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, γ) Τομέας Βιοεπιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010, δ) Τομέας Φυσικών Επιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010, ε) 5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011, The case of Greece.