Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση πολιτικών για ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην ψηφιακή εποχή, στη βάση εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)»

14.12.2020 έως 18.01.2021

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση πολιτικών για ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην ψηφιακή εποχή, στη βάση εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)».

Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου (με έμφαση στην ψηφιακή ικανότητα). Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις εν λόγω δραστηριότητες σε ό,τι αφορά στις αναπτυξιακές και ερευνητικές δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και σχετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο με τεχνικές συνθετικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, UNESCO, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει σημαντικές μελετητικές διαστάσεις που αναδεικνύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο και που αφορούν τα πλαίσια αναφοράς και διαθέσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου, σχετικές έρευνες και καλές πρακτικές, την αποτίμηση πολιτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της Ελλάδας και τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατατάξεις και τη δημιουργία προτάσεων για εξειδικευμένες δράσεις για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr. 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 14.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩ2946ΜΓ35-ΛΔΤ).