Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου

09.12.2020 έως 18.01.2021

Ανακοίνωση Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών του.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18.01.2021 και ώρα 11:00 στην έδρα του ΕKT, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, σύμφωνα με τους όρους της από 09.12.2020 και με αρ. πρωτ. 1476 Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 26 έως 37 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) αναλογικά εφαρμοζόμενες.

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εξήντα οχτώ χιλιάδων τετρακόσιων (68.400,00) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για άλλα τρία (3).

Η κατακύρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Έργου προς διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη μετεγκατάσταση του ΕΚΤ σε νέο ακίνητο.

Υποβολή προσφορών έως 18.01.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..