Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή των δεικτών RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) για τα έτη 2016-2023 και η συστηματική τροφοδότηση της ΓΓΕΤ και των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών φορέων με τους δείκτες αυτούς.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά την παραγωγή μιας σειράς δεικτών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, εθνικής και περιφερειακών, και αφορούν την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία. Συνολικά οι δείκτες αφορούν τις δαπάνες Ε&Α, το προσωπικό Ε&Α, τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε Ε&Α, την καινοτομία στις επιχειρήσεις και τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Το έργο «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» αποτελεί το Υποέργο (5) της Πράξης «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067, που υλοποιείται από το EKT στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)", με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διάρκεια
2017 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020
Θεματικό Πεδίο
Παραγωγή δεικτών και στατιστικών στοιχείων
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Στόχος
Βασικός στόχος του έργου είναι η συστηματική και αδιάλειπτη παραγωγή και διαθεσιμότητα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δεικτών που απαιτούνται από τους μηχανισμούς παρακολούθησης / αξιολόγησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίοι προκύπτουν από στατιστικά έγκυρες διαδικασίες και η τροφοδότηση. Η στατιστική εγκυρότητα εξασφαλίζεται μέσα από την τήρηση των κανόνων, απαιτήσεων και μεθοδολογιών, όπως αυτές εξελίσσονται στο πλαίσιο του ελληνικού και ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, στο οποίο το ΕΚΤ είναι φορέας και εθνική αρχή για τα στατιστικά ΕΤΑΚ.