Αξιολόγηση Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το έργο αφορά στην δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής δεδομένων και μηχανισμού αποτίμησης των Δράσεων που θα υλοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα καταγραφής και ο μηχανισμός αποτίμησης αφορά στις ακόλουθες Δράσεις:

α) ‘Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας’,

β) ‘Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών’,

γ) 'Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού’ και,

δ) ‘Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές’. Το σύστημα καταγραφής δεδομένων θα επιτρέψει την συλλογή και απογραφή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των Δράσεων.

Η συλλογή των στατιστικών αυτών στοιχείων θα γίνει από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Διάρκεια
2018 έως 2020
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ
Θεματικό Πεδίο
Συλλογή στατιστικών στοιχείων, ερευνητική δραστηριότητα
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Αποτέλεσμα
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής δεδομένων και μηχανισμού αποτίμησης των Δράσεων με σκοπό τη συλλογή και απογραφή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιμέρους Δράσεων. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η συστηματική καταγραφή και επεξεργασία μετρικών στοιχείων που αφορούν την ελληνική επιστημονική παραγωγή και δραστηριότητα.