Σε εξέλιξη έρευνα απογραφής της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των Ελλήνων Διδακτόρων

Στην πρώτη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους έχουν αναγορευτεί διδάκτορες κατά την περίοδο 2000-2018.
28.05.2020

Έρευνα απογραφής της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των Ελλήνων Διδακτόρων υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για online απογραφική έρευνα η οποία αφορά το σύνολο των διδακτόρων όπως καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και στοχεύει στην αποτύπωση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητάς τους, εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, και στην ανάδειξη των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Στην πρώτη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους έχουν αναγορευτεί διδάκτορες κατά την περίοδο 2000-2018. Ως επόμενο βήμα, το ερωτηματολόγιο θα συμπεριλάβει τους διδάκτορες των προηγούμενων ετών. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε από ελληνικό είτε από ξένο Πανεπιστήμιο, που δεν έχουν λάβει τον σχετικό υπερσύνδεσμο, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα (http://www.ekt.gr/el/node/24275) για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τους κανόνες του στατιστικού απορρήτου.

Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" από την Μονάδα Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ του ΕΚΤ. Η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό πυλώνα του ΕΚΤ και προτεραιότητα της Στρατηγικής του.

Το EKT με τη δραστηριότητά του επιδιώκει να αναδείξει τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας και στην οικονομία ευρύτερα. Με την υλοποίηση σειράς δράσεων, μελετών και ερευνών (http://metrics.ekt.gr), το ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα τόσο στην ερευνητική κοινότητα να αναλύει αυτά τα δεδομένα, όσο και στην Πολιτεία να παράγει πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία (evidence based policies) για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ανθρώπινου δυναμικού, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο.

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (www.didaktorika.gr), το οποίο διατηρεί και διαθέτει το ΕΚΤ, συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στο αρχείο περισσότερες από 43.000 διδακτορικές διατριβές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ: α) μέσω email: doctorate_holders@ekt.gr, β) τηλεφωνικά: Αθανασία Μεγρέμη: 210 7273968, Πωλίνα Γιωλτζόγλου: 210 7273905).

Σχετικά με την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας"
Από την εκκίνησή της, το 2017, έως σήμερα η Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" (www.knowledgebridges.gr) δρα ως κόμβος δικτύωσης μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών και επαγγελματιών του εξωτερικού με τους Έλληνες που διαμένουν στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ανάδειξη ευκαιριών. Στόχος της πρωτοβουλίας, που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του δικτύου της, σε επιστημονικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο, ώστε να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά.

 

Επικοινωνία για δημοσιογράφους
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Μαργαρίτης Προέδρου | Τ: 210 7273966, E: mproed@ekt.gr

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) (www.ekt.gr) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,  που παράγεται στην Ελλάδα.
Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ:
• Συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.
• Παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας.
• Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα.
• Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση.
• Επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η αδιάλειπτη λειτουργία της εθνικής εμβέλειας ηλεκτρονικής υποδομής, η οποία εξασφαλίζει φιλική πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη έγκριτη πληροφορία, διασφαλίζει τη συγκέντρωση και διάθεση στοιχείων και την παραγωγή των δεικτών για τις στατιστικές ΕΤΑΚ στην Ελλάδα, ενώ προσφέρει πλήθος υπηρεσιών για την ερευνητική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.