Ανοιχτή η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο δύο δράσεων του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση ερευνητικών εργαστηρίων και εργαστηρίων διακριβώσεων-δοκιμών

18.06.2003

Την ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων έχουν στόχο δύο δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η πρώτη δράση με τίτλο 'Ενίσχυση της υποδομής υφισταμένων εργαστηρίων δοκιμών-διακριβώσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα' εντάσσεται στο Μέτρο 1.2 για το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας. Η τρέχουσα πρόσκληση απευθύνεται στα υφιστάμενα εργαστήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες δοκιμών ή διακριβώσεων και η διαπίστευση των οποίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 σε αντικατάσταση του ΕΛΟΤ ΕΝ 45001 και του Οδηγού ISO/IEC-25.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 8.800.000 ευρώ (100% δημόσια δαπάνη). 

Η διάρκεια κάθε έργου θα είναι έως 2,5 έτη, ενώ ο προϋπολογισμός του θα κυμαίνεται από 150.000 έως 440.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν κατά 35% από εθνικούς πόρους και κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 31η Ιουλίου 2003. Για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών εντύπων του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πληροφόρησης Επιχειρησιακού του Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' στη διεύθυνση: Μεσογείων 56 (ισόγειο), 11527 Αθήνα (τηλ. 210 7758727 και 210-7794956, fax 210 7450883, e-mail: infoepan@mou.gr, ώρα 09.00 - 15.00 ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ.  

Όσον αφορά τη δεύτερη δράση, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης θα δεχθεί προτάσεις για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων - ΑΚΜΩΝ'.

Το Πρόγραμμα 'ΑΚΜΩΝ', εντάσσεται στον Αξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΝ 'Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα', Μέτρο 4.2, και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 23.650.000 ευρώ (100% δημόσια δαπάνη).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των υποδομών, η επέκταση των δραστηριοτήτων και η βελτίωση της λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων, με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων αφενός και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων αφετέρου σε θέματα έρευνας και συγγενών δραστηριοτήτων.

Τα επιχορηγούμενα εργαστήρια πρέπει να δείξουν (βάσει συμβάσεων ή συμφωνητικών) ότι έχουν έλθει σε συμφωνία με τους δυνητικούς χρήστες των δυνατοτήτων τους για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων βασικής και βιομηχανικής έρευνας, προ-ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μελετών, μετρήσεων, αναλύσεων κ.λπ, προκειμένου να καθορισθεί το ύψος της επιχορήγησης που θα λάβουν από το Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ.

Πρόταση για επιχορήγηση μπορούν να υποβάλουν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του δημοσίου τομέα, όπως ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν:
α. ερευνητικό κέντρο
β. ινστιτούτο ερευνητικού κέντρου
γ. ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο
δ. θεσμοθετημένο εργαστήριο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ε. ή κοινοπραξία δύο το πολύ από τους προαναφερθέντες αποδέκτες της επιχορήγησης 

Από πόρους του Προγράμματος καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες ανάπτυξης και λειτουργίας του εργαστηρίου:
· Βελτίωση ή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπής βασικής υποδομής
· Αγορά, εγκατάσταση, ρύθμιση ή αναβάθμιση εξοπλισμού και οργάνων
· Αγορά λογισμικού
· Αμοιβές προσωπικού του εργαστηρίου για τη διάρκεια του έργου (εξαιρείται το μόνιμο προσωπικό)
· Εκπαίδευση προσωπικού
· Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας-διαπίστευση
· Αγορά αναλωσίμων
· Μετακινήσεις
· Συνέδρια
· Δημοσιοποίηση-προβολή των προσφερομένων από το εργαστήριο υπηρεσιών
Οι τρέχουσες δαπάνες λειτουργίας (μισθώματα, τέλη υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ) δεν είναι επιλέξιμες.

Η διάρκεια του Προγράμματος εκτείνεται από την 01/02/2001 έως και την 30/06/2008. Η τελική ημερομηνία για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων είναι η 31/12/2006 η δε ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να είναι προγενέστερη της 30/06/2008 και η περίοδος αποπληρωμής μέχρι την 31/12/2008. Τα έργα μπορούν να έχουν διάρκεια μέχρι 36 μήνες.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ'' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος ΑΚΜΩΝ και θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής της κάθε πρότασης, που πληροί τους όρους της προκήρυξης, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, τη διαδικασία αξιολόγησης, τη διαδικασία καταβολής επιχορήγησης, τη διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Λεωφόρος Μεσογείων 14
146 31 Αθήνα
Χειριστής: Δρ. Δ. Πουτούκης, τηλ.: 210 6911122, e-mail: dpoutoukis@gsrt.gr 
ή να ενημερωθούν ηλεκτρονικά στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ για το Πρόγραμμα 'ΑΚΜΩΝ'.