Τα αποτελέσματα των έργων του IST στο Διαδίκτυο

Μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας 'Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας ( IST)' του 6 ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cordis.lu/ist/results.

Η υπηρεσία ' IST Results' αποτελεί πρωτοβουλία της ΓΔ 'Κοινωνία της Πληροφορίας' και άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2002. Στόχος της υπηρεσίας είναι η προβολή και η σύνδεση των αποτελεσμάτων του IST με την παραγωγή, καθώς και η αξιοποίηση των καινοτομιών για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ενότητες του κόμβου περιλαμβάνουν νέα, με καθημερινή ανανέωση και αποστολή δεκαπενθήμερου δελτίου, και άρθρα για   συγκεκριμένα ερευνητικά έργα και δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, η υπηρεσία προωθεί διακρατικές επενδύσεις μέσω της έγκαιρης πρόσβασης σε ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτόμες ιδέες, ενώ παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένες διευθύνσεις στο Διαδ ίκτυο και βάσεις δεδομένων των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης ενός ερευνητικού έργου IST στη νέα υπηρεσία ενημέρωσης, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης του κόμβου.

Η υπηρεσία ' IST Results' απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),   εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, ευρωπαϊκά δίκτυα υποστήριξης, κέντρα ενημέρωσης, ερευνητικά δίκτυα, επενδυτές και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, να πραγματοποιήσουν εμπορικές συμφωνίες ή κοινοπραξίες για ερευνητικά έργα και να υιοθετήσουν πιλοτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.          

Για περισσότερες πληροφορίες: helpdesk@istresults.info  


Μάθετε Περισσότερα