Δωρεάν διάθεση δορυφορικών δεδομένων για ερευνητικά έργα και εφαρμογές

27.06.2003

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την ανάπτυξη εφαρμογών , χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους δορυφόρους ERS (European Remote Sensing Satellites) και ENVISAT (ENVIronmental SATellite) ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της χρήσης δορυφορικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι τις 15 Μαρτίου 2003. Σημειώνεται πως η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τη δωρεάν παραχώρηση δορυφορικών δεδομένων από τον ΕΟΔ, χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση της ερευνητικής πρότασης.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικούς φορείς που ασχολούνται με την παρακολούθηση γεωφυσικών φαινομένων ή θαλάσσιας ρύπανσης και δυναμικής των ωκεανών, τη μετεωρολογία και ρύπανση της ατμόσφαιρας, τις γεωλογικές μελέτες και το πρόγραμμα GMES (Global Monitoring of Environment and Security).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αιτιολογήσουν τις ανάγκες ως προς το είδος (raw annotated data, LBR Fast Delivery products, off-line precision products) και την ποσότητα των δορυφορικών δεδομένων που απαιτούνται για το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΟΔ, με βάση το επιστημονικό περιεχόμενο της πρότασης, την αιτιολόγηση των αιτούμενων δεδομένων και τη συνάφειά τους με τα προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Σημειώνεται πως για μερικά είδη δεδομένων (ERS SAR, framed ERS ATSR, ENVISAT ASAR, ENVISAT MERIS και framed ENVISAT AATSR) θα οριστεί ένα ανώτατο όριο όγκου για κάθε εγκεκριμένη πρόταση, ενώ η παροχή τους θα εξαρτηθεί από τις προτεραιότητες του ΕΟΔ και την ολική χωρητικότητα του επίγειου τμήματος (ESAs ground segment).

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της εξειδικευμένης ιστοσελίδας http://projects.esa-ao.org/Greece, ενώ αποτελέσματα αντίστοιχων επιστημονικών προγραμμάτων παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://projects.esa-ao.org/. Περισσότερες πληροφορίες για τις αποστολές ERS και ENVISAT είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο http://earth.esa.int.

 Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, τμήμα Διεθνών Οργανισμών της ΓΓΕΤ (κα Αφροδίτη Πατρώνη, τηλ. 210 7714379-7752222, e-mail: apart@gsrt.gr, κ. Δημήτρης Διαγουρτάς, τηλ. 210 7752222, e-mail: diagourtas@gsrt.gr, URL: http://www.gsrt.gr ).