Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

27.06.2003

Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πρόκειται να ενισχύσει το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της δράσης 'Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων' του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' του Γ΄ΚΠΣ.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να αφορούν ενέργειες που θα συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών, την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ενίσχυση έχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια πριν από τις 1-1-1999, απασχολούν ως 50 άτομα και έχουν συνολικό μέσο κύκλο εργασιών για την προηγούμενη τριετία από 73.367 ευρώ μέχρι 7 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2003, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα επιλεγούν, με ποσοστό μέχρι 40% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 58.694,05 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 440.205,42 ευρώ. Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.7, Δράση 2.7.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο και έχει συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή): 109,75 εκατ. ευρώ.

Η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα προς συμπλήρωση έντυπα για την υποβολή της πρότασης αναφέρονται στον έντυπο οδηγού του προγράμματος. Ο οδηγός του προγράμματος διατίθεται από τους ακόλουθους φορείς:

  • Δνση ΜΜΕ/ ΥΠΑΝ, Μεσογείων 119 ΤΚ 10192 Αθήνα, τηλ. 210 6969236, 210 6969237
  • ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4 10671 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, 210 3620977, 210 3628429
  • ΕΦΔ Αναπτυξιακή Κρήτης, Χορτατσών και Κυδωνίας,  71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 342842, 2810 342843
  • ΕΦΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρ. Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΔΕΠ) Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσονος, Βόλος τηλ. 24210 76894-8
  • ΕΦΔ ΑΝ. ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) Γ. Γεννηματά 15, 35 100 Λαμία τηλ. 22310 67498, Θεσσαλίας Υψηλάντη 1 35100 Λαμία, τηλ. 22310 67498
  • ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. Απ. Σούτζου 14 Τ.Θ. 145 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 35916, 25310 37551
  • ΕΦΔ Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΜ Ανδριανουπόλεως 24 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 48000
  • ΕΦΔ Εταιρεία Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιοίων Νήσων, Μιχαλακοπούλου 58 26221 Πάτρα, τηλ. 2610 622711, 2610 622714

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν τα προς συμπλήρωση έντυπα, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τον οδηγό του προγράμματος στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ( προκήρυξη).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ως τις 13-01-2003 με συστημένη επιστολή, στους περιφερειακούς Ενδιάμεσους Φορείς.