Νέο ινστιτούτο υψηλής τεχνολογίας για τη ΝΑ Ευρώπη

Ενας νέος φορέας, το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ) , ξεκίνησε επίσημα τις δραστηριότητές του, με την τελετή εγκαινίων των γραφείων του,  την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2002.

Το ΙΝΑ αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) , με ιδρυτικά μέλη, εκτός από τον ΣΒΒΕ, τις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ, Ιntrasoft AE, Info Quest AEBE, Hellascom AE, Siemens AE, Altec AEBE, Intracom AE, Panafon AE και Forthnet AE.  Στόχος του ΙΝΑ, το μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε 146.735 ευρώ (500 εκατ. δρχ.), είναι η ανάλυση και μελέτη των εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΝΑ, Βασίλη Τακά, ο ΣΒΒΕ προχώρησε στην ίδρυση του Ινστιτούτου αναγνωρίζοντας αφ΄ ενός τη σημασία της γειτνίασης της Ελλάδας με τις νέες αγορές που δημιουργήθηκαν στις χώρες της Βαλκανικής και αφ΄ ετέρου το σημαντικό δεδομένο της ψηφιοποίησης της οικονομίας παγκοσμίως και του πρωτεύοντος ρόλου των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Το INA φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ανεξάρτητο φορέα που θα μελετά, θα αναλύει και θα προσεγγίζει επιστημονικά και οργανωμένα τις εξελίξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης , υποστηρίζοντας το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών φορέων.  Η δημιουργία του Ι.Ν.Α. έχει ως αιτιολογική βάση την ανάγκη προσέγγισης της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, ως μιας ενιαίας αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια, ανισότητες και διαφοροποίηση θεσμικών πλαισίων.

Το ΙΝΑ δραστηριοποιείται στους εξής βασικούς τομείς:

  • Δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων , στην οποία θα περιέχονται στοιχεία που συνθέτουν την αγορά Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.
  • Αποτύπωση της υφιστάμενης τεχνολογικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής και δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων για τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.
  • Διερεύνηση της υφιστάμενης ζήτησης υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής και εκτίμηση των πιθανών εξελίξεών της.
  • Εκπόνηση μελετών για τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.
  • Εντοπισμός των υφιστάμενων επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, τόσο στην παροχή υπηρεσιών, όσο και στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανόμενου του λογισμικού.
  • Οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων για εργαζόμενους στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι λοιποί διεθνείς οργανισμοί χρηματοδότησης, για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.
  • Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (κόμβων) στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Οι κόμβοι αυτοί θα δημιουργηθούν στους φορείς που θα αποτελέσουν τους επίσημους ανταποκριτές του Ινστιτούτου και οι οποίοι θα αναζητηθούν σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα.

Ηδη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το ΙΝΑ έχει δρομολογήσει την ίδρυση μιας Μονάδας, η οποία θα επιδιώξει την κατάρτιση στελεχών των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα τηλεπικοινωνιών και εφαρμογών δημόσιων δικτύων δεδομένων. Η Μονάδα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΜΕΤΝΕ) , με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των χωρών αυτών.

Προτεραιότητες της Μονάδας θα αποτελέσουν η ανάλυση της αγοράς τηλεπικοινωνιών στις εν λόγω χώρες, η παρακολούθηση των ρυθμιστικών προτύπων και του νομοθετικού πλαισίου και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο ξεκίνησε πρόσφατα την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση της σχεδιαζόμενης Μονάδας, έχοντας προχωρήσει και σε ενέργειες διασφάλισης της χρηματοδότησης από εθνικά και διεθνή κονδύλια.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων του, το ΙΝΑ διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), το 1ο Περιφερειακό Συμπόσιο ΝΑ Ευρώπης , στις 16-17 Ιανουαρίου 2002 στα Σκόπια, με θέμα 'Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών - Προοπτικές και Εμπόδια' . Στόχος της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του τομέα τηλεπικοινωνιών της περιοχής, ήταν η καταγραφή προτάσεων για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου εκπαίδευσης στελεχιακού δυναμικού Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ενημέρωσης και υποστήριξης μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών, με ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο της Ελλάδας που είναι η μοναδική χώρα της περιοχής που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πληροφορίες
Iνστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ)
9o χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης
57001 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0310 489386, Fax: 0310 489387
e-mail: ina@inatelecom.org
http://www.inatelecom.org