Υπηρεσία Διαχειριζόμενης Χωρητικότητας (MBS) από το ΕΔΕΤ για την Έρευνα και την Εκπαίδευση

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ-GRNET) σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πανευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου GEANT δημιούργησε και λειτουργεί την Υπηρεσία Διαχειριζόμενης Χωρητικότητας (Managed Bandwidth Services - MBS). 

Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την παροχή διασύνδεσης υψηλών προδιαγραφών μέσω Διαδικτύου , με στόχο την υποστήριξη προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε εργαστήρια ερευνητικών κέντρων των ΑΕΙ / ΤΕΙ και ερευνητικών τμημάτων της βιομηχανίας. Για τη λειτουργία της υπηρεσίας MBS δεσμεύεται και διατίθεται ένα κομμάτι από τη διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου κορμού.

Η παραπάνω δέσμευση χωρητικότητας γίνεται υπό μορφή δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ διαφόρων κόμβων του δικτύου κορμού και της δικτυακής υποδομής των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων , καθώς επίσης και μεταξύ ενός κόμβου του δικτύου του ΕΔΕΤ και ενός κόμβου εκτός Ελλάδας μέσω του Πανευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Δικτύου ΤΕΝ-155, και παρέχεται χωρίς χρέωση. 

Η ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερo υπηρεσίες πολυμέσων για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων της, οι οποίες απαιτούν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και δεν καλύπτονται από τα δίκτυα IP. Η Υπηρεσία Διαχειριζόμενης Χωρητικότητας προσφέρει την υποδομή για την υλοποίηση προηγμένων μορφών ηλεκτρονικής διδασκαλίας από απόσταση καθώς και τηλεδιάσκεψης , επιτρέποντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, σαν να συνυπήρχαν στην ίδια αίθουσα, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας με αντίστοιχα ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αλληλεπίδραση αυτή πραγματοποιείται σε 'πραγματικό χρόνο' και κατά τη διάρκειά της οι δυο πλευρές μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις αλλά και εκπαιδευτικό υλικό. Η τηλεκπαίδευση προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία την αμεσότητα της επαφής του διδάσκοντα με τους εκπαιδευόμενους, ενώ η χρήση της υπηρεσίας MBS εξασφαλίζει υψηλών προδιαγραφών και αδιάλειπτη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου

Η διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίηση διασύνδεσης με χρήση του MBS είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος καθηγητής συμπληρώνει μία αίτηση την οποία υποβάλλει στο Κέντρο Δικτύων του ιδρύματός του και η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για την επιθυμητή διασύνδεση, όπως το είδος σύνδεσης, την απαιτούμενη χωρητικότητα προς δέσμευση, τη χρονική διάρκεια της διασύνδεσης (η οποία μπορεί να είναι από 5 ημέρες έως 2 μήνες) κ.λπ. Όλα τα στοιχεία της σύνδεσης αποστέλλονται στη συνέχεια μέσω e-mail στο ΕΔΕΤ το οποίο και υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την τελική σύνδεση.