Έως 31 Αυγούστου η Δημόσια Διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος COSME

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη χρονική περίοδο από το 2014 έως το 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2.3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME 2014-2020), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του αντικτύπου του προγράμματος και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, με τις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες και με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Η δημόσια διαβούλευση θα αποτελέσει ένα από τα εργαλεία για την οριστικοποίηση της Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2017 και οι ενδιαφερόμενοι (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς, δημόσιες αρχές) μπορούν να συμμετάσχουν απαντώντας στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στη σχετική ηλεκτρονική σελίδα.

Με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ, το COSME είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME). Καλύπτοντας την περίοδο 2014-2020, το COSME αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο2014-2020 σε τέσσερις άξονες:

  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
  • Πρόσβαση στις αγορές
  • Δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πλαισίωσης για την ανταγωνιστικότητα
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Από τον συνολικό προϋπολογισμό του, ποσοστό τουλάχιστον 60% θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Το πρόγραμμα COSME στηρίζεται στην επιτυχία του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007-2013), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση δανείων συνολικού ύψους άνω των 21 δισ. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ προς περίπου 400.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη. Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα COSME εντάσσεται και το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες. Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Enterprise Europe Network-Hellas