Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι στις 21 Ιουνίου 2017 και τo βραβείο, με χρηματικό έπαθλο ύψους 1 εκατ. ευρώ, θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς «iCapital» για το 2017. Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας τους πολίτες μεταξύ τους, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. ∆εδομένου ότι το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε αστικές περιοχές, αναμένεται ότι οι περιοχές αυτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 21 Ιουνίου 2017.

Οι πόλεις προάγουν την καινοτομία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν οι ίδιες, αλλά το ζητούμενο για το εν λόγω βραβείο είναι η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο εντάσσονται οι καινοτόμες πρακτικές στην καθημερινή λειτουργία των τοπικών αρχών και εμπλέκεται ο πολίτης στην παροχή και χρήση αυτών των πρακτικών. Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, επομένως βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να καταστεί «Ευρώπη της Καινοτομίας». Μέσα από τις πολιτικές της για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και τις περιφερειακές πολιτικές που έχει υιοθετήσει,  η ΕΕ προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, είναι περισσότερο από κάθε προηγούμενο επικεντρωμένο στη χρηματοδότηση ολόκληρης της «αλυσίδας καινοτομίας», από την επιστημονική ανακάλυψη μέχρι τη συνεργασία με την αγορά.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών μελών ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στον «Ορίζοντα 2020». Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Στις χώρες που δεν έχουν πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωμα συμμετοχής έχει η μεγαλύτερη πόλη.

Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο με βάση τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματά τους μέχρι σήμερα όσο και με βάση τις ιδέες τους για την ενίσχυση των καινοτόμων ικανοτήτων τους στο μέλλον. Θα πρέπει να δείξουν ότι ακολουθούν μια συνολική στρατηγική που σωρευτικά είναι:

  • πειραματική – όσον αφορά τη δέσμευση της τοπικής αρχής να λειτουργήσει ως εργαστήριο δοκιμών για καινοτόμες πρακτικές και διοχέτευσης αυτών στην αναπτυξιακή στρατηγική της,
  • συμμετοχική – να έχει ως στόχο ενθάρρυνση της συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των πολιτών,
  • διευρυμένη – να είναι ελκυστική για νέα ταλέντα, χρηματοδοτήσεις και σημείο αναφοράς και παράδειγμα για άλλες πόλεις,
  • βιώσιμη – να αποτυπώνει το δυναμικό της πόλης για την υλοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του βραβείου, τη δέσμευσή της για το μέλλον καθώς και τα βιώσιμα σχέδια στη βάση των ανωτέρω επιτευγμάτων.

Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί το καλοκαίρι του 2017 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 1.000.000 ευρώ προκειμένου να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη δεύτερη και τρίτη πόλη θα δοθούν χρηματικά βραβεία ύψους 100.000 ευρώ.

Ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rtd-i-capital@ec.europa.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους όρους συμμετοχής, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο του βραβείου iCapital, εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης