Διεθνές Συνέδριο για την Τυποποίηση στην Ψηφιακή Αγορά

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν θέματα όπως η ανάπτυξη προτύπων και η Τυποποίηση της ασφάλειας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η συμμετοχή της Ελλάδας στον τομέα

Διεθνές Συνέδριο με θέμα ”The European Approach to Standardization for a Digital Market” διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών ETSI στις 18-19 Μαΐου 2016 (Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αθήνα). Στόχος της εκδήλωσης είναι η δημιουργία διαλόγου για θέματα ανάπτυξης προτύπων και Τυποποίησης της ασφάλειας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η συμμετοχή της Ελλάδας στον τομέα.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν σε σημαντικές εξελίξεις κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων, ενώ επηρεάζουν και τις αγορές και τις οικονομίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η τυποποίηση των ΤΠΕ παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις, καθώς διευκολύνει την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογικών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται ευρέως, προωθώντας την καινοτομία ποικιλοτρόπως, τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η τυποποίηση είναι απαραίτητο στοιχείο της εξίσωσης σε ραγδαία αναπτυσσόμενους και σύγχρονους τους τομείς, όπως το έξυπνο περιβάλλον, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), η βιομηχανική μεταποίηση και η οικονομία της γνώσης.

Η ανάδειξη νέων οικοσυστημάτων και o διατομεακός χαρακτήρας των ψηφιακών τεχνολογιών αλλάζουν τα δεδομένα και σε επίπεδο χάραξης πολιτικών. Η ψηφιακή οικονομία και η ανάπτυξη σχετικών προτύπων έχουν υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα των περιφερειών παγκοσμίως, συχνά με κοινούς στόχους, όπως η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Προκειμένου να συμπεριληφθούν επαρκώς οι στόχοι χάραξης πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη προτύπων, οι σχετικοί οργανισμοί τυποποίησης χρειάζεται να διασφαλίσουν τον συνεχή ενεργό ρόλο των κυβερνήσεων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικών στις διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με τον οργανισμό ETSI, διοργανώνουν αυτό το συνέδριο, το οποίο θα συγκεντρώσει επίσημους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW και DG CONNECT), των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ESOs) όπως το ETSI/CEN/CENELEC, της ITU, του European Patent Office EPO, του ENISA, του ΕΛΟΤ, των Εθνικών Αρχών και συναρμόδιων Υπουργείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και παράγοντες της βιομηχανίας.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), παρουσιάζοντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα του Internet of Things στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 απευθύνονται στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής συμμετοχής τους σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως εγγραφή. Διατίθεται διερμηνεία από Ελληνικά σε Αγγλικά και αντιστρόφως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων