Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία σε ημερίδες στη Θεσσαλονίκη

Οι συμμετέχοντες, ερευνητές και επιχειρηματίες, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ειδικότερα από τον Ορίζοντα 2020

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν δύο ενδιαφέρουσες ημερίδες στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2015, με συνδιοργανωτή του Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas. Οι συμμετέχοντες, ερευνητές και επιχειρηματίες, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ειδικότερα από τον Ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η πρώτη εκδήλωση με θέμα "Ορίζοντας 2020: Οι προκηρύξεις για Ε&ΤΑ το 2016-2017" πραγματοποιήθηκε στις 10/09 στο ΑΠΘ, με διοργανωτές τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το ΕΚΤ. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν, από τη Χριστιάνα Σιαμπέκου και τον Ηρακλή Αγιοβλασίτη, Εθνικά Σημεία Επαφής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στο ΕΚΤ, οι επικείμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 στους τομείς Υγείας, Πληροφορικής, Ενέργειας, Μελλοντικών Αναδυομένων Τεχνολογιών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Η δεύτερη εκδήλωση με θέμα "Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" πραγματοποιήθηκε στις 11/09 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με διοργανωτές το ΕΚΤ, τον ΣΒΒΕ, τη ΔΕΘ και το Δίκτυο Πράξη. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τον Ηρακλή Αγιοβλασίτη (ΕΚΤ), οι δυνατότητες χρηματοδότησης για καινοτομία σε επιχειρήσεις, όπως χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιωτική χρηματοδότηση, νέα μοντέλα χρηματοδότησης.

Και στις δύο εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του ΕΚΤ δείκτες και αποτελέσματα σχετικά με την ελληνική συμμετοχή ερευνητών και επιχειρήσεων στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020 κατά το έτος 2014, ενώ ακολούθησαν χρήσιμες συμβουλές για επιτυχημένη αναζήτηση και ανεύρεση των κατάλληλων προκηρύξεων, καθώς και οδηγίες για αποτελεσματική και επιτυχημένη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων.

Όπως επισημάνθηκε στις σχετικές παρουσιάσεις, οι προτάσεις που κατατίθενται χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, όπως να έχουν μια κατάλληλη κοινοπραξία, να ανταποκρίνονται σε κάποια κοινωνική πρόκληση και να ωφελούν την έρευνα και την επιστήμη, και μακροπρόθεσμα σε κάποιες προκηρύξεις, και την οικονομία. Έμφαση δόθηκε και στον χρόνο υποβολής της πρότασης, καθώς, αν υποβληθεί η πρόταση σχετικά νωρίς, υπάρχει χρονικό περιθώριο βελτίωσης σε περίπτωση εντοπισμού λαθών και έγκαιρης υποβολής της τελικής βελτιωμένης έκδοσης της πρότασης. Επιπλέον, τονίστηκε ότι μια δυνατή σύνοψη της πρότασης και ένα ελκυστικό ακρωνύμιο είναι στοιχεία που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχία της, ενώ συνίσταται να δίνεται έμφαση στον καινοτόμο χαρακτήρα και τη διεπιστημονικότητα της πρότασης.

Αναλυτικότερα, στην παρουσίαση αναφέρθηκαν μερικά βασικά σημεία που μπορούν να συνεισφέρουν στην υποβολή μίας πρότασης με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

1. Να διαβαστούν προσεκτικά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

2. Να μελετηθούν παλαιότερες πετυχημένες προτάσεις στην ίδια ερευνητική περιοχή, καθώς και οι παράγοντες που συνεισέφεραν στην επιτυχία τους.

3. Είναι καλό να προσδιορίζονται εγκαίρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και να λαμβάνεται υπόψιν ότι τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση εταίρων, καθώς και στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης.

4. Συνιστάται η εξοικείωση με το σύστημα υποβολής προτάσεων.

5. Όσοι υποβάλλουν πρόταση, καλό είναι να συμβουλεύονται ερευνητές από τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα, προκειμένου να έχουν επιπλέον γνώμες από συναδέλφους επιστήμονες.

6. Είναι σημαντικό κατά τη συγγραφή της πρότασης να λαμβάνεται υπόψιν ο αξιολογητής. Δεδομένου ότι οι αξιολογητές εξετάζουν δεκάδες προτάσεις ημερησίως, χρειάζεται προσοχή στο να αφαιρεθούν περιττά στοιχεία, να μην είναι κουραστικό και φλύαρο το κείμενο, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχήματα και παραπομπές

7. Χρειάζεται προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς σε προγράμματα τόσο ανταγωνιστικά, η διαφορά σε μία πρόταση που θα αξιολογηθεί ως επιλέξιμη από μία που δε θα επιλεχθεί μπορεί να είναι 0,05 μονάδες στις 15.

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (www.ekt.gr/horizon2020). Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΣΒΒΕ, EKT