Οι 4 πρώτες εκθέσεις του ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020

Δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς των ΤΠΕ, της Υγείας, της Ενέργειας και των Ερευνητικών Υποδομών.

Τέσσερις νέες εκθέσεις για την ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020, το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομίας παρουσιάζονται στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι ειδικές αυτές εκθέσεις αφορούν την ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020: Πρόγραμμα Information & Communication Technologies, Πρόγραμμα Health, Demographic Change & Wellbeing, Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy και Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές.

Η νέα σειρά των ειδικών εκθέσεων του ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020 θα δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, κάθε Ιούνιο, και θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του προηγούμενου έτους.

Μέσω των νέων τεσσάρων ειδικών εκθέσεων του ΕΚΤ, η ελληνική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις επιδόσεις της χώρας μας συγκριτικά με τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ανά πρόγραμμα εργασίας για το έτος 2014, για τα ποσοστά επιτυχίας των ελληνικών προτάσεων, αλλά και για τη συνολική κοινοτική χρηματοδότηση προς τους ελληνικούς φορείς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ποσοστά επιτυχίας ανά τύπο οργανισμού, θεματικό πεδίο και κατηγορία δράσης, αλλά και στη συμμετοχή των ελληνικών περιφερειών σε έργα.

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και τεκμηριώνονται στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων (λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή και συντονισμός του ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise Europe Network, βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφόρησης CORDIS, κ.ά.)

Σημαντική είναι η συμβολή του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 μέσω των εξειδικευμένων δράσεών του ανά θεματική, που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ενημερωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά και τη (συν)διοργάνωση εκδηλώσεων διμερών συναντήσεων για την υποστήριξη των ελληνικών φορέων στη στοχευμένη αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στο εξωτερικό.

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσιάζουν αναλύσεις βασισμένες σε δείκτες που αφορούν σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της με στόχο:

  • να αξιοποιηθούν τα στοιχεία, πρωτογενή και εμπειρικά, που συγκεντρώνονται από την άσκηση εκτεταμένης δραστηριότητας του ΕΚΤ που σχετίζεται με την υποστήριξη, σε επίπεδο υπηρεσιών και διαθέσιμης υποδομής, της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας,
  • να υιοθετηθούν και να υπολογιστούν σύνθετοι δείκτες που αποτυπώνουν τα βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού ερευνητικού συστήματος σε αντιστοιχία με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές ώστε να επιτρέψουν τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
  • να δημιουργηθεί κρίσιμος αριθμός διαθέσιμων δεδομένων που θα επτρέψει την άσκηση πολιτικών στη βάση στοιχείων (evidence based policy) στον χώρο της Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά και την εξοικείωση του ελληνικού συστήματος με τους δείκτες.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης