Υπηρεσίες

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού
Bibliographic Reference Services
Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Παραγγελία Πλήρων Κειμένων - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Κλασικό Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο (free Wi-Fi) στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ. Δημαράς
Εκπαιδευτικές Δράσεις Βιβλιοθήκης
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ
Yπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ" για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και ΑΒΕΚΤ e-opac
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
crowdcollΕΚΤ για επανάχρηση ψηφιακού περιεχομένου
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
ΜΗΤΙΔΑ - Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων – ΕΚΤ ePublishing
Μηχανή αναζήτησης οpenarchives.gr
Ψηφιακά Αποθετήρια
Yπηρεσίες προς οργανισμούς
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ
Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning
Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ΕΚΤ ePublishing) για περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών EKT ePublishing
Υπηρεσία Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Αποθετηρίων SaaS
Yπηρεσία οpenABEKT
Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακών/ψηφιοποιημένων αρχείων
Πιστοποίηση προδιαγραφών ψηφιακού περιεχομένου
Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (συστήματα CRIS)
Διάθεση περιεχομένου μέσω του openarchives.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω της διαδικτυακής πύλης "η Αργώ"
Eκκαθάριση Δικαιωμάτων
Ανοικτά Βιβλιογραφικά Δεδομένα
Ενιαία Αναζήτηση
Υπηρεσία online κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών