Πίνακας Κόστους Χρήσης Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου

Υπηρεσίες Μονάδες Κόστος
Χρήση σταθμού εργασίας έως 8 ώρες
(χωρίς εκτυπώσεις)
  10.000 1, 24 €
  20.000 2, 48 €
  30.000 3, 72 €
Αυτόματη αφαίρεση μονάδων κατά τη χρήση των
σταθμών εργασίας
1 σελίδα εκτύπωσης στον ασπρόμαυρο εκτυπωτή
(μονής ή διπλής όψης)
1.000  
1 σελίδα εκτύπωσης στον έγχρωμο εκτυπωτή
(μονής όψης)
2.000  
1 σελίδα εκτύπωσης στον έγχρωμο εκτυπωτή
(διπλής όψης)
1.500  
1 λεπτό της ώρας 20  
Κόστος καρτών Φωτοτυπικού
30 σελίδες   1,86 €
60 σελίδες   3,72 €
100 σελίδες   6,20 €
200 σελίδες   12,40 €