Συνοπτικός Διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0401.

09.12.2020 έως 04.01.2021

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5044975. Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης» που αφορούν την Πράξη «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης».

Ειδικότερα, το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη της Πράξης:
- Προσωπικών Η/Υ για το έκτακτο προσωπικό
- Εκτυπωτών λεϊζερ
- Μονάδων αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
- Λογισμικών & αδειών, για την οριζόντια υποστήριξη της διαχείρισης της Πράξης και την ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων συστημάτων, όπως λογισμικά χρονοπρογραμματισμού, ανάθεσης και παρακολούθησης ενεργειών (π.χ. Atlassian Jira), λογισμικό για την οργάνωση τηλεδιασκέψεων, λογισμικά επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού και αρχείων εικόνας και γραφικών, λογισμικό μετασχηματισμού δεδομένων κ.λπ. Υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Πράξης.

Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμμόρφωση με την Οδηγία GDPR με μεταφορά των δεδομένων σε νέα υποδομή που έχει ήδη προμηθευτεί το ΕΚΤ (Microsoft). Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.
Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30213000-5 «Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές», 48000000-8 «Πακέτα Λογισμικού & Συστήματα Πληροφορικής», 30233130-1 «Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου», 30232110-8 «Εκτυπωτές λέιζερ» και 72000000 -5 «Υπηρεσίες Τεχνολογίας των πληροφοριών: Παροχή συμβουλών, ανάπτυξης λογισμικού, Διαδικτύου και υποστήριξης».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) από την υπογραφή της.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.180,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 44.500,00€.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες  από την υπογραφή της.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 04.01.2020  και ώρα 13:00.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.