Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του ΕΙΕ

Η υποδομή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΕΙΕ, Ήλιος θα αναβαθμιστεί στην πλέον πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού DSpace και θα ενσωματώσει όλες τις τρέχουσες λειτουργίες που προσφέρει η νέα έκδοση. Θα υλοποιηθούν τεχνολογικές επεκτάσεις που αφορούν σε:

α) πρόσθετες λειτουργίες που προκύπτουν από τις διαφορετικές ανάγκες του ετερογενούς επιστημονικού υλικού των Ινστιτούτων του ΕΙΕ στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες,

β) καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονες τάσεις στο διεθνή χώρο των αποθετηρίων (πχ διαμόρφωση σημασιολογικών οντοτήτων, διάθεση περιεχομένου ως διασυνδεδεμένα δεδομένα, εξαγωγή δεικτών και μετρικών, εισαγωγή ερευνητικών δεδομένων),

γ) διαμόρφωση των διαδικτυακών φορμών αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης υλικού  ώστε να καταστούν πλέον φιλικές στη συμπλήρωση τους και να διαθέτουν αυτοματισμούς για την εύκολη εισαγωγή περιεχομένου

δ) σύγχρονη παρουσίαση του περιεχομένου με υψηλή αισθητική. Το υφιστάμενο περιεχόμενο του Ήλιου θα μεταπέσει στη νέα υποδομή, ενώ νέο περιεχόμενο θα προστεθεί με μεθόδους αρχειοθέτησης και μαζικής εισαγωγής από εθνικές και διεθνείς πηγές.

Για την υποστήριξη της υλοποίησης των παραπάνω θα συγκροτηθούν τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και θα υλοποιηθούν τεκμηριωτικές δράσεις όπως διεύρυνση του σχήματος μεταδεδομένων, αναδιαμόρφωση authorities με συγκρότηση σημασιολογικών οντοτήτων, αντιστοιχήσεις υφιστάμενων μεταδεδομένων στο νέο σχήμα, επιμέλεια και κανονικοποίηση μεταδεδομένων, επεξεργασία ψηφιακού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες του είδους και τη φύσης του υλικού.

Διάρκεια
2018 έως 2019
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Αποτέλεσμα
Κύριος στόχος του έργου είναι ο Ήλιος να μεταμορφωθεί σε υποδομή ηλεκτρονικού αποθετηρίου που θα εφαρμόζει σύγχρονα πρότυπα και καλές πρακτικές και θα ενσωματώνει τις πλέον εξελιγμένες λειτουργίες και υπηρεσίες σε θέματα εισαγωγής, εξερεύνησης, ευρεσιμότητας και παρουσίασης του περιεχομένου με όρους συνλειτουργίας με τον ενιαίο δημόσιο ψηφιακό χώρο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συμβούλιου της ΕΕ για την Ανοικτή Επιστήμη και το Ευρωπαϊκό Νέφος (European Open Science Cloud).