Πράσινη Πληροφορική

Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών αναγκών το ΕΚΤ εφαρμόζει τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής για τον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και διάθεσης των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων.

Πράσινη Πληροφορική

Ο όρος  "Πράσινη Πληροφορική" (Green IT ή Green Computing) αναφέρεται στη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση υπολογιστών, διακομιστών (servers) αλλά και υποσυστημάτων -π.χ. οθόνες, εκτυπωτές, αποθηκευτικών μέσων και επικοινωνιακών δικτύων­- με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό που ταυτόχρονα περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Murugesan, 2008).

Οι τεχνικές σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διάθεσης των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην "Πράσινη Πληροφορική" έχουν ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών αναγκών με τρόπο που αξιοποιεί τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και μεριμνά για το φυσικό περιβάλλον. Οι εφαρμογές της Πράσινης Πληροφορικής ευθυγραμμίζουν την οικονομική βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υποδομών, με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιχειρήσεων, οργανισμών και κρατών στο φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσονται τεχνολογίες και λογισμικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον όπως είναι η εικονική ενεργειακή διαχείριση (Virtualization), ανακύκλωση (Recycling), τηλεεργασία (Telecommuting).

H τεχνολογική υποδομή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και τα πληροφοριακά συστήματα στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας εφαρμόζουν τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής (Green IT ή Green Computing). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδω: