Ελληνική Προεδρία: προωθώντας το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο

27.06.2003

Διάσκεψη για την προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (6ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) στις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Θεσσαλονίκη, στις 17-19 Φεβρουαρίου 2003. 

Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, είναι η προβολή του 6ου ΠΠ και η προώθησή του στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των θεματικών προτεραιοτήτων και των οριζόντιων προγραμμάτων του 6ου ΠΠ, των νέων εργαλείων υλοποίησής του, των κανόνων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δράσεις διεθνούς συνεργασίας, καθώς και σε θέματα όπως η κινητικότητα των ερευνητών, η αναζήτηση εταίρων και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων από τα κράτη μέλη και τις υπο-ένταξη χώρες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες και να αναπτύξουν συνεργασίες στο χώρο Ε&ΤΑ. Αναμένεται, δε, να λειτουργήσουν ως 'πολλαπλασιαστές' της πληροφορίας και να προωθήσουν το 6ο ΠΠ σε ένα ευρύτερο κύκλο ενδιαφερομένων στις χώρες τους.

Σημειώνεται πως η Διάσκεψη είναι ανοιχτή σε μέλη της ελληνικής και επιχειρηματικής κοινότητας, με υποβολή σχετικής δήλωσης συμμετοχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε: 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Ε&Τ Συνεργασίας
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
κα Μ. Χριστούλα
τηλ.: 210 7780217
fax: 210 7714153
e-mail: mxri@gsrt.gr