6ο Πρόγραμμα Πλάισιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (2002-2006)