Γυναίκες και Επιστήμη

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Ισότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ανισότητα στην επιστημονική σταδιοδρομία. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει σήμερα η έρευνα στην Ευρώπη, παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής "She Figures 2006", η οποία παρέχει αποκαλυπτικά στοιχεία για τη σύγχρονη θέση και τις προοπτικές των Ευρωπαίων γυναικών στην έρευνα και την επιστήμη, μόνο το 29% των Ευρωπαίων ερευνητών είναι γυναίκες. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών και, συνεπώς, εάν η τάση αυτή εξακολουθήσει, η ανισότητα των δύο φύλων θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια.

Στο αφιέρωμα αυτό παρουσιάζεται η θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή έρευνα, οι προοπτικές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επιστημονική τους σταδιοδρομία, τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που εντείνουν την ανισότητα, καθώς και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται ώστε να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυναικών, όχι μόνο στα ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και στους φορείς που διαμορφώνουν τις πολιτικές επιστήμης και τεχνολογίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χαρτογράφηση του επιστημονικού χώρου του ελληνικού γυναικείου ερευνητικού δυναμικού, δράση που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του Δικτύου Γυναικών Ερευνητριών ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ