Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας: Μοχλός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η καινοτομία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας αποτελούν ισχυρούς άξονες τεχνολογικής πολιτικής, καθώς, παρά τις διεθνείς συνεργασίες, η καινοτομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, σε μεγάλο βαθμό, σε τοπικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας ομοειδών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Στόχος της δημιουργίας και ανάπτυξης Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας είναι η μείωση της διαφοράς της καινοτομικής επίδοσης των Περιφερειών της χώρας από τον κοινοτικό μέσο όρο και την ανταγωνιστική διεθνοποίηση των προσπαθειών τους.

Οι πέντε πρώτοι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας (ΠΠΚ) που θα ενισχύσουν την τεχνολογική δεξιότητα, την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για δράση που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα), με συνολικό προϋπολογισμό 20,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2005-2008. 

Η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2006 και υποβλήθηκαν 12 προτάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι 5 πρώτοι ΠΠΚ είναι οι ακόλουθοι:

  • Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας, με συντονιστή το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
  • Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, με συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, με συντονιστή το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
  • Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ