Ημερίδα για το πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science & Technology)